Politics

‘อนาคตใหม่’ จี้ ‘กกต.’ เปิดเผยข้อมูลเลือกตั้งสู่สาธารณะ

“พรรคอนาคตใหม่” จี้ “กกต.” เปิดเผยข้อมูลเลือกตั้งต่อสาธารณะ หลังสื่อแต่ละช่องรายงานไม่ตรงกัน ขู่ไม่ทำเจอฟ้อง

นายรณวิต หล่อเลิศสุนทร รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ พร้อมด้วยนายไกลก้อง ไวทยการ นายทะเบียนสมาชิกพรรค และนายพิจารณ์ เชาว์พัฒนวงศ์ ผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ได้เดินทางเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อขอให้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ เรื่องขั้นตอนการส่งคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่จากหน่วยเลือกตั้งถึงการเชื่อมโยงข้อมูลกับสื่อต่างๆ บริษัท และงบประมาณที่จัดทำระบบ พร้อมรายละเอียดต่างๆ อาทิ เปิดผลคะแนนรายหน่วยทั่วประเทศ จำนวนผู้มาใช้สิทธิ และผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศ จำนวนบัตรเลือกตั้งที่จัดส่งไปยังหน่วยต่างๆทั่วประเทศ

นายไกลก้อง กล่าวว่า พรรคใช้สิทธิการขอเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางราชการตามมาตรา 11 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ที่อยู่ในความครอบครองของ กกต. ซึ่ง กกต. มีข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้อยู่แล้ว โดยขอให้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้เร็วที่สุด

นอกจากนี้ ขอให้กกต.เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ที่เป็นรับจ้างผู้ออกแบบระบบในการ รายงานผลคะแนนเลือกตั้งให้กับกกต. ซึ่งกกต.มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้อยู่แล้ว แต่กลับมีการเรียกเก็บเงินจากสื่อมวลชนแต่ละช่องเพื่อจะเอาข้อมูลคะแนนไปรายงานในช่องของตนเอง ซึ่งพรรคมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เป็นการจ่ายซ้ำซ้อนและทำให้สื่อแต่ละช่องมีผลคะแนนที่นำเสนอไม่ตรงกัน

อย่างไรก็ตาม พรรคได้มีการรวบรวมข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งที่เกิดขึ้น ซึ่งพบว่ามีหลายกรณีเกี่ยวกับการนับคะแนนที่ไม่โปร่งใส จึงขอให้ กกต. ตรวจสอบ และยืนยันว่าสิ่งที่พรรคดำเนินการเพื่อปกป้องคะแนนเสียงของประชาชน และการเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ปราศจากข้อเคลือบแคลง หาก กกต.ไม่ดำเนินการพักจะยื่นเรื่องฟ้องร้องตามกฎหมายโดยใช้สิทธิตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team