Business

บินไทยโต้ส่งบัตรเลือกตั้งตรงเวลา ไม่มีหน้าที่ส่งถึงมือกกต.

“การบินไทย” ชี้แจงส่งบัตรเลือกตั้ง “นิวซีแลนด์” ทันเวลา แต่ไม่มีหน้าขนส่งต่อไปถึงมือ “กกต.”  ปกติเจ้าหน้าที่ต้องมารับเองที่สนามบิน

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงปัญหาการขนส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าจากประเทศนิวซีแลนด์ล่าช้าว่า บริษัทขอยืนยันว่าการบินไทยได้ทำการขนส่งถุงพัสดุที่บรรจุบัตรเลือกตั้งของผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งในประเทศนิวซีแลนด์ มาถึงประเทศไทยได้ทันกำหนดเวลา

โดยในวันที่ 18 มีนาคม 2562 บัตรเลือกตั้งล่วงหน้าได้ขนส่งจากเมืองเวลลิงตัน เมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ มาที่เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ด้วยสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ เที่ยวบินที่ NZ448 จากนั้นบัตรเลือกตั้งก็ได้อยู่ในคลังสินค้าของสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ระหว่างวันที่ 18-21 มีนาคม 2562

ต่อมาวันที่ 22 มีนาคม 2562 ได้มีการจัดส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้ามาที่สายการบินไทย แต่ปรากฏว่าการจัดส่งในวันที่ 22 มีนาคม 2562 ล่าช้ากว่ากำหนด ส่งผลให้การบินไทยไม่สามารถขนส่งบัตรเลือกตั้งมายังประเทศไทยได้ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 และต้องเลื่อนไปเป็นวันที่ 23 มีนาคม 2562 แทน

“การบินไทยได้รับถุงพัสดุดังกล่าวจากสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 และดำเนินการขนส่งมาทางคาร์โก้ในเที่ยวบินที่ TG492 ของวันที่ 23 มีนาคม 2562 จากเมืองโอ๊คแลนด์ นิวซีแลนด์ ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวันเดียวกัน เวลา 20.50 น” นายสุเมธกล่าว

จากนั้นเจ้าหน้าที่คลังสินค้าการบินไทยได้โทรศัพท์แจ้งผู้ประสานงานของกระทรวงการต่างประเทศ เวลา 17.00 น. ก่อนเครื่องบินลงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้มารับถุงพัสดุได้ในวันที่ 23 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 22.00 น. – 22.30 น. ซึ่งทางกระทรวงการต่างประเทศมารับถุงพัสดุดังกล่าวจากคลังสินค้าการบินไทยในวันที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 19.30 น.

ทั้งนี้ บริษัทได้ทำการขนส่งบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรตามขั้นตอนที่เคยปฏิบัติ คือบริษัทจะไม่นำบัตรเลือกตั้งไปส่งยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แต่จะมีผู้ประสานงานจากกระทรวงการต่างประเทศมารับที่คลังสินค้าการบินไทย

“ในการขนส่งบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ซึ่งเราได้ปฏิบัติมาตลอดเวลา จะเป็นเหมือนเดิมก็คือว่า จะต้องมีการประสานกับเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศทุกครั้งว่า Mail ที่เป็นบัตรเลือกตั้งจะมาถึงเวลาใด และแจ้งเวลาในการรับบัตร การบินไทยยืนยันว่าไม่ได้มีหน้าที่จัดส่งบัตรเลือกตั้งให้ กกต.”  นายสุเมธกล่าว

 

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE