General

เตรียมพร้อมระบบไฟฟ้ารับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก-เลือกตั้ง

3 การไฟฟ้า เตรียมพร้อมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ปี 62

คณะกรรมการปรับปรุงความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ประกอบด้วย 3 การไฟฟ้า หารือเตรียมพร้อมระบบไฟฟ้า สำหรับประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ปี 2562 มีนายเริงชัย คงทอง รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยนายวัลลภ กิตติวิวัฒน์ รองผู้ว่าการปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) นายเทพศักดิ์ ฐิตะรักษา รองผู้ว่าการปฏิบัติการ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และผู้บริหาร คณะทำงานเข้าร่วม ทั้งนี้เพื่อร่วมกันจัดเตรียมพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอ

นายเริงชัย กล่าวว่า กฟผ. กฟน. และ กฟภ. ได้ร่วมกันหารือเพื่อเตรียมความพร้อมด้านพลังงานไฟฟ้าในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยจะดำเนินการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าให้มีความพร้อมใช้งาน หยุดการซ่อมบำรุงที่ไม่จำเป็นในช่วงเวลาดังกล่าว และจัดเจ้าหน้าที่รองรับเหตุฉุกเฉิน เพื่ออำนวยความสะดวกให้การจัดงานสำคัญเป็นไปอย่างราบรื่น โดยทั้ง 3 หน่วยงานจะเปิดศูนย์ติดตามการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาดังกล่าว

“นอกจากมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นงานสำคัญในช่วงเวลานี้แล้ว ปกติในช่วงฤดูร้อน ความต้องการใช้ไฟฟ้าจะเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นทั้ง 3 การไฟฟ้าได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด ทั้งภาคครัวเรือน และภาคอุตสาหกรรม ให้ได้รับบริการด้านพลังงานไฟฟ้าที่มีคุณภาพ และระบบไฟฟ้ามีความมั่นคง เชื่อถือได้ ” นายเริงชัย กล่าว

ขณะเดียวกันยังได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการสำคัญต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้า อาทิ การจัดเตรียมมาตรการรองรับแผนการหยุดซ่อมบำรุงระบบผลิตก๊าซธรรมชาติ โดยเพิ่มการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าอื่นๆ ทดแทน ตามลำดับต้นทุน พร้อมรณรงค์ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดในช่วงซ่อมบำรุงดังกล่าว

และโครงการศึกษาการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (RE Forecast) ซึ่งอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาแบบจำลองการพยากรณ์ เพื่อนำมาใช้ในการคาดการณ์กำลังการผลิตอย่างแม่นยำ และอาจลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าได้ในอนาคต

Add Friend Follow
SARANYA THONGTHAB