Lifestyle

จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ แนะเคล็ดลับสร้างสมดุล ‘สูงวัย’ ให้มีสุข

จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ แนะเคล็ดลับ สร้างสมดุล “ร่างกาย จิตใจ จิตปัญญา” ตอบโจทย์สูงวัยให้มีสุข ตามแนวคิด Glow As Jin เผยเมนูชะลอวัยเพื่อสุขภาพ “กินอย่างจิณณ์” เน้นเลือกรับประทานอาหารเสริมพลังชีวิต เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตยั่งยืน

โครงการจิณณ์  เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ “เมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณ” แห่งแรกของเมืองไทย บนพื้นที่ 140 ไร่ ริมถนนพหลโยธินขาออก เผยเคล็ดลับการรับประทานอาหารเพื่อเสริมพลังชีวิตตามแนวคิด Glow As Jin ด้วยเมนูอาหารชะลอวัย พร้อมแนะวิธีดูแลสุขภาพง่ายๆ ของคนทุกวัยผ่านหลากหลายกิจกรรมของโครงการภายใต้คอนเซ็ปต์ สร้างสมดุลย์ “ร่างกาย จิตใจ จิตปัญญา” (Body, Soul, Spirit)  ถือเป็นหัวใจหลักแห่งการสร้างคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมพาสังคมไทย เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีความสุข ด้วยการเป็น “เมืองสุขภาพ” ต้องการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงวัยให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต มากกว่าการเป็นเพียงโครงการอสังหาริมทรัพย์ หรือศูนย์ดูแลสุขภาพ ดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ (Integrative Healthcare)  เป็นการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบการบริการด้านสุขภาพแนวใหม่ ที่ไม่เน้นเฉพาะการรักษาพยาบาล แต่ครอบคลุมถึงการใช้ชีวิตในทุกมิติเฉพาะบุคคล  เป็นโครงการ Wellness Mixed-Use ระดับเอเชีย

แพทย์หญิงกอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการทางการแพทย์ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ กล่าวว่า หัวใจสำคัญของโครงการ คือการมีสุขภาพและชีวิตที่ดี  (Wellbeing) จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ไม่ได้มีเพียงส่วนที่พักอาศัย Active Living เท่านั้น แต่ยังมี “สถาบันจิณณ์ เวลเนส” เป็นสถาบันดูแลสุขภาพและไลฟ์สไตล์ของคนวัยเกษียณ และ “โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา” โรงพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพแบบบูรณาการ ซึ่งตั้งอยู่ภายในโครงการฯ

แพทย์หญิงกอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล

ภายใต้แนวคิด “Total Wellness Solutions” มุ่งนำเสนอระบบการดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ (Integrative Healthcare) ถือเป็นการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบการบริการด้านสุขภาพแนวใหม่ ไม่เพียงเน้นเฉพาะการรักษาพยาบาลอย่างเดียว แต่ครอบคลุมถึงการใช้ชีวิต ในทุกมิติผ่านบริการดูแลสุขภาพและไลฟ์สไตล์ที่โดดเด่น ด้วยการสร้างความผูกพันระหว่างผู้รับบริการกับบุคลากรผู้ให้บริการโดยตรง (Human Touch)

โดยออกแบบมาเพื่อให้เข้าถึงความต้องการเฉพาะบุคคล (Personalized Medicine) เป็นการนำการแพทย์แผนปัจจุบันมาผสมผสานเข้ากับภูมิปัญญาและเทคโนโลยี เพื่อจัดการและสร้างความสมดุลของร่างกาย จิตใจ และจิตปัญญา (Body / Soul / Spirit) ถือเป็นหัวใจแห่งการสร้างคุณภาพชีวิตยั่งยืนในแบบการแพทย์แบบบูรณาการ (Integrative Medicine)  ครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการสุขภาพและกิจกรรมทางร่างกาย (Wellness Management)

การบริหารจัดการความเจ็บป่วย (Disease Management) ให้เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิต ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน ด้วยความเชื่อว่าการสร้างสมดุลให้แก่ ร่างกาย จิตใจ และจิตปัญญานั้น เป็นสิ่งสำคัญในการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี สอดคล้องกับพันธกิจของโครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ที่มุ่งสร้างคนวัยเกษียณในวันนี้ให้เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะสร้างสังคมผู้สูงวัยที่เปี่ยมด้วยพลัง หรือ Active Aging Living ของเมืองไทยในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้สูงอายุหรือแม้กระทั่งคนวัยเกษียณหลายคนมองว่า หากเกษียณอายุไปแล้วตัวเองจะกลายเป็นคนแก่ ทำอะไรได้ไม่เหมือนเดิม จะเป็นภาระของลูกหลาน กังวลไปแทบทุกเรื่อง กลัวการปรับตัว ปรับใจ รู้สึกหมดหวัง และกลายเป็นภาวะซึมเศร้า เมื่อเป็นแบบนี้ก็ยิ่งจะทำให้โรคภัยต่างๆ ถาโถมเข้ามาได้ง่ายๆ บางคนป่วยทางกาย แต่สาเหตุที่แท้จริงมาจากจิตใจ มาจากความซึมเศร้า เราจึงต้องรักษาแบบองค์รวม ไม่ใช่รักษาบางอวัยวะเพียงอย่างเดียว จึงเป็นที่มาของแนวคิด

Glow as Jin  ของ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้  เชื่อว่า เมื่อร่างกาย จิตใจ และจิตปัญญา เกิดความสมดุล จะทำให้สุขภาพดีอย่างยั่งยืน เมื่อคนไข้มาหาเรา เราจะเริ่มต้นการรักษาด้วยการคุยกับคนไข้และทดสอบร่างกาย เพื่อได้รู้สภาพความเจ็บป่วย  ต่อมาจึงจะออกแบบการกิน การออกกำลัง และสันทนาการอื่นๆ ให้เหมาะสมกับคนๆ นั้น อีกทั้งเรายังมีกระบวนการสร้างความแข็งแรงให้กับจิตใจ ลดความกังวล คลายความเครียดต่างๆ สร้างกำลังใจ คุณค่า และความภาคภูมิใจให้เกิดขึ้น รวมทั้งการสร้างความตระหนัก ตื่นรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถดูแลตัวเองได้อย่างถูกวิธี ตลอดจนวิธีปฏิบัติตนเพื่อไม่ให้กลับมาเจ็บป่วยอีก

Glow As Jin  เกิดเมื่อทั้ง “ร่างกาย จิตใจ จิตปัญญา” มีความสมดุล และจากพื้นฐานและประสบการณ์การเป็นแพทย์และได้มีโอกาสได้รักษาผู้คนมากมาย จึงพยายามค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดที่เหมาะกับแต่ละบุคคล สิ่งที่เริ่มต้นได้ง่าย ๆ คือเรื่องกินอย่างไรจึงจะเสริมพลังให้กับชีวิต จึงได้คิดค้นสูตรอาหารและเครื่องดื่มที่ทุกท่านจะได้สัมผัสเมื่อเข้ามาที่สถาบัน จิณณ์ เวลเนส   นี่คือความตั้งใจที่จะส่งมอบคุณค่าและคุณภาพชีวิต

นางฐิตารี อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ กล่าวว่าภารกิจปีนี้จะผลักดันกลยุทธ์ Wellbeing Centric มุ่งสร้างประสบการณ์การใช้ชีวิตด้วยสุขภาวะอย่างไร้รอยต่อ กับการสร้างความเข้าใจถึงการใช้ชีวิตอย่างมีพลังของผู้สูงวัย โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้

ความท้าทายสำคัญของเรา คือการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการตระหนักถึงการเป็น “ผู้สูงวัย” ในปัจจุบันและอนาคต ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของคนอายุ 60 ปีขึ้นไปเท่านั้น แต่ยังเป็นเรื่องของคนวัยกลางคน ที่ควรต้องวางแผนชีวิตตั้งแต่ตอนนี้ เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในวันข้างหน้า จึงเห็นได้ว่าที่ผ่านมา จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ จึงได้ดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับสิ่งเหล่านี้กันอย่างจริงจัง

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight