Economics

ดีเดย์!! เริ่มจ่ายเงินค่าน้ำ – ไฟให้ผู้มีรายได้น้อย 18 ก.พ.นี้

“กรมบัญชีกลาง” เตรียมโอนเงินช่วยเหลือค่าน้ำ – ค่าไฟให้ผู้มีรายได้น้อยกว่า 850,000 ราย 18 กุมภาพันธ์นี้

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังมีอีก 1 มาตรการที่กรมบัญชีกลางกำลังดำเนินการ คือ มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา โดยผู้มีสิทธิ์ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน และค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ที่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์กับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การประปานครหลวง (กปน.) และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ไว้แล้วจะได้รับความช่วยเหลือตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 – กันยายน 2562

สำหรับการใช้สิทธิ์ตามมาตรการดังกล่าว ผู้มีสิทธิ์จะต้องชำระเงินค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาไปก่อนตามใบแจ้งหนี้ประจำเดือนที่เรียกเก็บจากการใช้ไฟฟ้า/น้ำประปาของเดือนธันวาคม 2561 – กันยายน 2562 โดยกรมบัญชีกลางจะประมวลผลข้อมูลการใช้สิทธิ์รับเงินช่วยเหลือมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า/ค่าน้ำประปา โดยให้ครัวเรือนละ 1 สิทธิ์/เดือน และจะโอนเงินชดเชยค่าไฟฟ้า/น้ำประปา เข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ตามจำนวนที่ผู้มีสิทธิ์ได้ชำระไว้ตามจริงในเดือนถัดไป หลังจากผู้มีสิทธิ์ชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ โดยจะจ่ายทุก ๆ วันที่ 18 ของเดือน เริ่มจ่ายเดือนแรก วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางเตรียมจ่ายเงินตามมาตรการดังกล่าว ซึ่งเป็นยอดการใช้จ่ายของผู้มีสิทธิ์ที่ใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาไม่เกินวงเงินที่กำหนดเดือนธันวาคม 2561 โดยจ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นเดือนแรก ให้กับผู้ใช้สิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าจาก กฟน. 2,281 ราย เป็นเงิน 345,642 บาท กฟภ. 826,762 ราย เป็นเงิน 144,546,378 บาท กปน. 4,186 ราย เป็นเงิน 278,161 บาท และ กฟภ. 26,287 ราย เป็นเงิน 1,819,446 บาท

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์ยังสามารถลงทะเบียนใช้สิทธิ์เพิ่มเติมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยผู้ใช้ไฟฟ้า/น้ำประปาที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเขตกรุงเทพฯ สมุทรปราการ และนนทบุรี ลงทะเบียนรับสิทธิ์กับ กฟน. www.mea.or.th กปน. www.mwa.co.th ต่างจังหวัดลงทะเบียนรับสิทธิ์กับ กฟภ. www.pea.co.th และ กปภ. www.pwa.co.th หรือที่สำนักงานการไฟฟ้า/สำนักงานประปา ทุกแห่ง ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้มีรายได้น้อยที่รัฐบาลมุ่งหวังช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในการลดภาระค่าครองชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team