Economics

4 เดือนรัฐวิสาหกิจนำส่งกว่า 7.1 หมื่นล้านบาท

“สคร.” เผย 4 เดือนแรกรัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้ปีงบประมาณ 2562 กว่า 71,000 ล้านบาท สำนักงานสลากฯสูงสุด 1.5 หมื่นล้านบาท

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.61 – ม.ค.62) สคร.สามารถจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่า 50% จำนวน 71,401 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าประมาณการเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสม 14,452 ล้านบาท หรือ 25% ของประมาณการสะสม

ภาพจาก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

สำหรับรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่
1. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 15,536 ล้านบาท
2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 12,924 ล้านบาท
3. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 11,679 ล้านบาท
4. ธนาคารออมสิน 9,270 ล้านบาท
5. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 6,903 ล้านบาท

รวม 56,313 ล้านบาท คิดเป็น 79% ของเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสมทั้งหมด และอื่น ๆ อีก 15,089 ล้านบาท

Add Friend Follow
Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK