World News

ประมวลภาพ! ‘เฉิงตู เทียนฝู่’ สนามบินใหญ่สุดของจีน เปิดให้บริการแล้ว

ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตู เทียนฝู่ สนามบินใหญ่สุดของจีน ในมณฑลเสฉวน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เปิดให้บริการแล้ว โดยเที่ยวบิน ของสายการบินเสฉวน แอร์ไลน์ มุ่งหน้าสู่ปักกิ่ง เป็นเที่ยวบินปฐมฤกษ์ 

สำนักข่าวซินหัว รายงานว่า ท่าอากาศยานเทียนฝู่ ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเฉิงตูราว 50 กิโลเมตร เป็นสนามบินขนส่งพลเรือนที่ใหญ่ที่สุด ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13 ของจีน (2559-2563) และเป็นสนามบินนานาชาติแห่งที่ 2 ของเฉิงตู เมืองเอกของมณฑลเสฉวน

สนามบินใหญ่สุด

โครงการก่อสร้างนี้ ใช้เงินลงทุนในระยะแรกมากกว่า 75,000 ล้านหยวน (ประมาณ 368,000 ล้านบาท) ภายในมีอาคารผู้โดยสาร 2 แห่ง ตั้งอยู่บนพื้นที่ 710,000 ตารางเมตร เทียบได้กับสนามฟุตบอลราว 100 สนาม และสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 60 ล้านคนต่อปี

แม้จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว แต่ท่าอากาศแห่งนี้ ยังมีบางส่วนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยเมื่อการก่อสร้างตามแผนระยะยาวแล้วเสร็จ ที่นี่จะมีอาคารผู้โดยสารบนพื้นที่รวม 1.4 ล้านตารางเมตร และสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 120 ล้านคนต่อปี

การเปิดท่าอากาศยานแห่งนี้ จะช่วยให้เฉิงตูกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งนานาชาติแบบบูรณาการ ระหว่างจีนกับยุโรป ตะวันออกกลาง เอเชียกลาง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประมวลภาพ สนามบินใหญ่สุด ของจีน 

This slideshow requires JavaScript.

อ่านข่าวเพิ่มเติม