World News

ซี.พี.เวียดนาม คว้า 6 รางวัลคุณภาพแห่งชาติเวียดนามปี 2019- 2020

ซี.พี. เวียดนาม เดินหน้าสู่ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กร สู่มาตรฐานระดับโลก คว้า 6 รางวัลคุณภาพแห่งชาติเวียดนามประจำปี 2019- 2020

บริษัท ซี.พี.เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น (ซี.พี.เวียดนาม)   ธุรกิจสุกร คว้า รางวัลเหรียญทอง ของรางวัลคุณภาพแห่งชาติในปี 2020 (Golden Prize of the Vietnam National Quality Awards 2020) พร้อมได้รับ 5 รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2019-2020 (the Vietnam National Quality Awards 2019-2020) ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอาหารสู่ความเป็นเลิศตลอดห่วงโซ่ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรมของประเทศเวียดนามให้มีมาตรฐานทันสมัยระดับสากล

นายมนตรี สุวรรณโพธิ์ศรี กรรมการผู้จัดการ ซี.พี. เวียดนาม กิจการในประเทศเวียดนาม ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารจาก 5 หน่วยงาน เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติประจำปี 2019-2020 ซึ่งมอบโดย นายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อยกย่องสถานประกอบการที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ สร้างความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ในด้านการพัฒนานวัตกรรม คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ ช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และมีส่วนร่วมขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของเวียดนามให้เข้มแข็งขึ้น

เวียดนาม 2

นายมนตรี กล่าวว่า ซี.พี. เวียดนาม ให้ความสำคัญกับการประยุกต์กรอบการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัล VNQA เพื่อพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมในกระบวนการทำงานตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า พร้อมทั้งบูรณาการกับแนวโน้มและภาวะเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อให้ ซี.พี.เวียดนาม สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน สามารถตอบรับกับโอกาสและความท้าทายต่างๆ ได้ทันสถานการณ์

ปีนี้เวียดนามจัดการมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติให้แก่องค์กรเอกชนในช่วง 2 ปี (ปี 2019 และ ปี 2020) เข้าด้วยกันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 สำหรับ รางวัลคุณภาพแห่งชาติประจำปี 2020 ซี.พี.เวียดนาม โดย ธุรกิจสุกรครบวงจร – สาขา 3 ในจังหวัดด่องนาย ได้รับรางวัล เหรียญทองคุณภาพแห่งชาติ ปี 2020 ขณะที่ โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ ในจังหวัดเบ๊นแจ และโรงงานอาหารสัตว์ด่องนาย ได้รับรางวัล “คุณภาพแห่งชาติในปี 2020”

เวียดนาม4 1

สำหรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2019 โรงงานแปรรูปอาหาร ในนครโฮจิมินห์ และโรงงานแปรรูปสุกรในจังหวัดด่องนาย รวมถึง ธุรกิจสุกร – สาขา 3 ได้รับรางวัล “คุณภาพแห่งชาติในปี 2019”

ทั้งนี้ ธุรกิจสุกร – สาขา 3 ในจังหวัดด่องนาย ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 3 ปีติดต่อกันตั้งแต่ปี 2018 และปีล่าสุด สามารถคว้ารางวัล เหรียญทองคุณภาพแห่งชาติประจำปี 2020 เป็นธุรกิจสุกรที่ดำเนินการผลิตสุกรตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ Feed-Farm-Food โดยมีจุดเด่นในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการผลิตสุกรคุณภาพดี และปลอดภัย มีการบริหารจัดการได้มาตรฐานสากล ยึดหลักสวัสดิภาพสัตว์ มีระบบป้องกันโรคที่ทันสมัย ตลอดจนมีการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน เช่น มาตรฐานฟาร์มสีเขียว (Green Farm), 5S-SHE, ISO 14001, 9001.TPM เป็นต้น อีกทั้งยังได้รับการรับรองความปลอดภัยด้านอาหาร สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ธุรกิจสุกร – ฟาร์มสุกรสาขา 3 ยังให้ความสำคัญด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านการเลี้ยงสุกร ให้พนักงานของบริษัท ลูกค้า หน่วยงานราชการ และ นักศึกษาด้านการเกษตร ในประเทศเวียดนาม  ส่งผลให้ธุรกิจสุกรของ ซี.พี.เวียดนาม เป็นฐานการผลิตสุกรที่สำคัญและมีความโดดเด่นในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยสูง เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในเวียดนาม

เวียดนาม 2

บริษัทที่ได้รับรางวัลเหรียญทองคุณภาพแห่งชาติแห่งเวียดนาม ต้องมีคุณสมบัติ และมีผลงานที่โดดเด่น เมื่อเทียบกับธุรกิจที่ดำเนินงานในสาขาเดียวกัน ใน 7 หัวข้อ คือ

1.บทบาทของผู้นำ

2.การดำเนินการด้านกลยุทธ

3. นโยบายด้านการมุ่งเน้นลูกค้า และตลาด

4.การวัดผล และการจัดการความรู้

5.การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

6. การจัดการด้านขบวนการทำงาน

7. ประสิทธิภาพการผลิต และกิจกรรมทางธุรกิจ

ด้วยวิสัยทัศน์ก้าวสู่ การเป็น “ครัวของโลก” ซี.พี. เวียดนามได้มีส่วนร่วมสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับภาคปศุสัตว์และการสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศเวียดนาม ด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ การผลิตอาหารที่ได้มาตรฐานสากล สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการแพร่ระบาดโควิด-19 ซี.พี.เวียดนาม เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ดำเนินมาตรการป้องกันโรคระบาดขั้นสูงสุดในทุกขั้นตอนการผลิตอาหารตั้งแต่โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์ม และโรงงานแปรรูปอาหาร รวมถีงระบบโลจิสติกส์ เพื่อส่งมอบอาหารปลอดภัยให้ชาวเวียดนามอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงัก

เวียดนาม 1

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight