World News

ฮ่องกงป่วนหนัก! ประกาศสถานการณ์พิเศษยกเลิกทุกเที่ยวบิน

ฮ่องกง 728x485
ภาพจากเอเอฟพี

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับรายงานจากการท่าอากาศยานฮ่องกงว่า ด้วยสถานการณ์ชุมนุมประท้วงที่เกิดขึ้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงในวันนี้ การท่าอากาศยานฮ่องกงขอประกาศสถานกาณ์พิเศษยกเลิกเที่ยวบินเข้าและออกฮ่องกงทุกเที่ยวบิน และขอแนะนำให้ผู้โดยสารทุกคนที่ยังอยู่ในท่าอากาศยาน พิจารณาออกจากบริเวณที่ประท้วงและประสานสายการบินของตนต่อไป

ในการนี้ คนไทยทุกคนที่เที่ยวบินถูกยกเลิก โปรดประสานสายการบินของตนในเบื้องต้น เพื่อยืนยันสถานะการบินของท่าน รวมทั้งรับคำแนะนำและบริการ แนวปฏิบัติจากสายการบินของท่านต่อไป

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ระบุว่า ได้รับรายงานจากการท่าอากาศยานฮ่องกงว่า ด้วยสถานการณ์การชุมนุมอย่างสงบที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง✈️ (Chek Lap Kok) บริเวณอาคารผู้โดยสารขาเข้า (Arrival hall) อาจมีความยืดเยื้อ ในการนี้ การท่าอากาศยานฮ่องกงได้มีมาตรการพิเศษเพื่อรักษาความเป็นระเบียบและการดำเนินงานของการท่าอากาศยานฯ ให้อยู่ในความเรียบร้อย โดยการท่าอากาศยานฯ จะอนุญาตให้เฉพาะผู้โดยสารขาออกที่มีเที่ยวบินเดินทางภายใน 24 ชั่วโมง สามารถเข้าไปในบริเวณ check-in ที่อาคารผู้โดยสารขาออก 1 (Terminal1) และอาจถูกตรวจสอบตั๋วเครื่องบิน Boarding pass และหนังสือเดินทาง โดยจะมีผลตั้งแต่เวลา 12.00 น. วันที่ 12 สิงหาคม 2562 จนกว่าจะมีประกาศสำคัญฉบับอื่นแจ้งต่อไป

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ขอให้คนไทยที่จะเดินทางมาฮ่องกง หรือคนไทยที่มีภารกิจที่จำเป็นจะต้องเดินทางไปที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง โปรดเผื่อเวลาในการเดินทาง รวมทั้งตรวจสอบเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงได้ที่ https://www.hongkongairport.com

นอกจากนี้ สำหรับคนไทยที่มีเที่ยวบินเดินทางออกจากฮ่องกง โปรดเตรียมเอกสารสำคัญสำหรับการเดินทาง ได้แก่ หนังสือเดินทาง บัตรโดยสารเครื่องบิน หรือ Boarding pass ให้พร้อม เผื่อในกรณีที่ถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยานฮ่องกง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ ขอให้ให้ติดต่อสายการบินที่ตนจะเดินทางด้วย หรือหากต้องการความช่วยเหลืออื่นๆ สามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (+852) 6821 1545 หรือ (+852) 6821 1546

อนึ่ง การชุมนุมที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง บริเวณอาคารผู้โดยสารขาเข้าในครั้งที่ผ่านๆ มา โดยภาพรวมแล้วการชุมนุมเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยและยังไม่ได้รับรายงานว่ามีเหตุรุนแรงเกิดขึ้น

ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะติดตามสถานการณ์และรายงานความคืบหน้าที่สำคัญให้ทราบต่อไป