Videos

‘นิเวศเกษตร’ แหล่งเรียนรู้ ‘ความหลากหลายทางชีวภาพ’ ใกล้กรุง

กลัฟ และพี่มายด์ พาทุกคนไปเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรใกล้กรุงเทพฯ ที่มีทั้งพันธุ์พืช สัตว์ และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กต่างๆ ซึ่งส่งผลเกื้อกูลกันต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

เรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือน เกษตรทฤษฎีใหม่ “1 ไร่มั่งคั่ง ยั่งยืน” และการ “ทำนาโยน”

ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศเกษตร ถือเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพที่ใกล้ตัว ที่ช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารโลก และความหลากหลายทางชีวภาพนี้เอง ที่ส่งเสริมเกื้อกูลกันระหว่างสิ่งมีชีวิต ช่วยให้ธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ สวยงามน่าอยู่

ระบบนิเวศมีความสมดุล สร้างความยั่งยืนให้กับทุกชีวิตบนโลกใบนี้

ในเดือนกันยายน สามารถติดตามรับชมคลิปฉบับเต็มได้ตามช่องทางเหล่านี้

Picture5

จับภาพ

Picture2

#BiodiversityCHMThailand #Biodiversityisourlife #Biodiversityaroundus #BioTSxGULFMILD

อ่านข่าวเพิ่มเติม