Videos

‘กลุ่มป่าแก่งกระจาน’ ผืนป่าอุดมสมบูรณ์ มรดกโลกแห่งล่าสุดของไทย

พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของราชอาณาจักรไทย ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วยพื้นที่อนุรักษ์จำนวน 4 พื้นที่ คือ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน กุยบุรี เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน และ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี

เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของแม่น้ำเพชรบุรี แม่น้ำปราณบุรี และแม่น้ำภาชี มีพื้นที่ประมาณ 2,555,875 ไร่ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก เมื่อปี 2564 ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 44 ภายใต้เกณฑ์คุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากล ข้อที่ 10 คือ เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยที่มีความสำคัญสูงสุด สำหรับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นถิ่นที่อาศัยของชนิดพันธุ์พืช และ/หรือชนิดพันธุ์สัตว์ ที่มีคุณค่าโดดเด่นเชิงวิทยาศาสตร์ หรือเชิงอนุรักษ์ระดับโลก

ปรากฏชนิดพันธุ์สัตว์ที่สำคัญ ได้แก่ เสือ ช้างป่า กระทิง วัวแดง จระเข้น้ำจืด และนกนานาชนิด ชนิดพันธุ์พืชที่สำคัญ และบางชนิดเป็นพืชเฉพาะถิ่น อาทิ จำปีเพชร จำปีดอย กฤษณา ชะลูดจันดี เร่วภู เเละแตงพะเนินทุ่ง

จึงนับได้ว่าพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติที่สำคัญที่เป็นทั้งบ้านของสัตว์ป่า และพืชพรรณนานาชนิด ทุกคนต้องช่วยกันปกปักษ์รักษา และอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติแหล่งนี้ไว้ให้อยู่คู่ประเทศของเราตราบนานเท่านาน

ป่าแก่งกระจาน

ป่าแก่งกระจาน

อ่านข่าวเพิ่มเติม