ดูหนังออนไลน์
Videos

ลุยแก้กฎหมายที่ราชพัสดุหารายได้

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงการคลัง กล่าวถึงการเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ ซึ่งจะทำให้การนำที่ดีนราชพัสดุ มาพัฒนามีความคล่องตัวมากขึ้น ช่วยแก้ปัญหาโครงการร่วมทุนภาครัฐและเอกชน ที่จะนำที่ราชพัสดุไปพัฒนา ล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ได้เห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ที่ราชพัสดุ พ.ศ. … โดยเป็นการปรับปรุงร่าง พ.ร.บ. ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมคำนิยามให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น กำหนดข้อยกเว้นอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ใช่ที่ราชพัสดุ แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่ราชพัสดุ กำหนดวิธีการของการโอนกรรมสิทธิ์ของที่ราชพัสดุ ที่ราชพัสดุอื่นและที่ราชพัสดุที่ตั้งอยู่นอกราชอาณาจักรไทย เช่น กรณีการที่ดินที่ตั้งสถานทูตในประเทศต่างๆ

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้กระทรวงการคลังมีหน้าที่ปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุทั้งที่อยู่ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร และการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่ไม่ถือเป็นการร่วมลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ และเพิ่มเติมบทกำหนดโทษในกรณีที่บุคคลเข้าไปในที่ราชพัสดุที่ไม่ได้รับอนุญาตด้วยกฎหมายดังกล่าวใช้มานานตั้งแต่ปี 2518 ที่ผ่านมายังมีกฎหมายอื่นที่มีข้อกำหนด ยกเว้นให้หน่วยงาน หรือองค์กรของรัฐมีอำนาจเข้าไปปกครองดูแล จัดหาผลประโยชน์บนที่ราชพัสดุแทนที่จะเป็นกระทรวงการคลัง จึงจำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายให้รัดกุมกว่าที่ผ่านมา

ตัวอย่างที่ชัดเจน เช่น เมื่อมีการกำหนดว่าพื้นที่อย่างไรไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ อาทิ ที่ดินรกร้าง อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นสาธารณะสมบัติที่พลเมืองใช้ร่วมกัน อสังหาริมทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นอกจากนี้ ยังได้มีการกำหนดเพิ่มจำนวนคณะกรรมการที่ราชพัสดุอีก 3 คน โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งในด้านเศรษฐศาสตร์ที่ประจักษ์ต่อสังคม การวางแผนแม่บทการใช้ที่ดิน และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พร้อมทั้งเพิ่มเติมเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์บนที่ราชพัสดุ โดยเฉพาะการโอนออกจากการเป็นที่ราชพัสดุจะต้องตราเป็น พ.ร.บ. เพราะเปรียบเสมือนรัฐต้องสูญเสียก็ต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนรัดกุม และรอบคอบ เพื่อไม่ให้ที่ราชพัสดุถูกเปลี่ยนมือได้โดยง่าย

อรวรรณ หอยจันทร์