The Bangkok Insight

ครม.ไฟเขียวงบ 912 ล้าน! บริหารน้ำฤดูฝน-กักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง

ครม.ไฟเขียวงบ 912 ล้านบาท ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/66 เพิ่มเติม จำนวน 576 โครงการ

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลาง กรอบวงเงิน 911.7120 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/66 เพิ่มเติม จำนวน 576 โครงการ โดยจะเป็นการดำเนินการภายใต้ 3 กระทรวง 7 หน่วยงาน ดังนี้

อนุชา 696571

  • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน จำนวน 4 โครงการ วงเงิน 192.0700 ล้านบาท
  • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 519 โครงการ วงเงินรวม 619.7137 ล้านบาท โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน 496 โครงการ วงเงิน 376.4279 ล้านบาท และกรมทรัพยากรน้ำ จำนวน 23 โครงการ วงเงิน 243.2858 ล้านบาท
  • กระทรวงมหาดไทย จำนวนทั้งสิ้น 53 โครงการ วงเงินรวม 99.9283 ล้านบาท ประกอบด้วย จังหวัด จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 4.5790 ล้านบาท องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 40 โครงการ วงเงิน 62.1180 ล้านบาท องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 11 โครงการ วงเงิน 31.6313 ล้านบาท และเทศบาลตำบล จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 1.6000 ล้านบาท

นายอนุชา กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อโครงการต่าง ๆ ดำเนินการแล้วเสร็จนั้น จะมี พื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า 3,542 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ประมาณ 542 ครัวเรือน ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 3.32 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถกำจัดผักตบ/วัชพืชน้ำได้ถึง 97,988 ตัน รวมถึงจะมีการซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารชลศาสตร์ให้ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์อีก 9 แห่งด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
Siree Osiri OHO BANGKOK