The Bangkok Insight

ราชกิจจา เผยแพร่คำวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญ ‘คดีล้มล้างการปกครอง’

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา  เผยแพร่คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในคดีที่นายณัฐพร โตประยูร ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 ว่าการกระทำของแกนนำม็อบราษฏร ซึ่งประกอบด้วย นายอานนท์ นำภา นายภาณุพงศ์ จาดนอก และ นางสาวปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล ในการจัดกิจกรรมชุมนุมปราศรัยเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต เพื่อเสนอข้อเรียกร้อง 10 ข้อ ในการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพ เพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรคหนึ่งหรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่า การกระทำของผู้ถูกร้องที่ 1-3 เป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองฯ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง และศาลรัฐธรรมนูญ สั่งการให้ผู้ถูกร้องที่ 1-3 รวมถึงกลุ่มองค์กรเครือข่ายเลิกกระทำการดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นต่อไป ในอนาคตด้วย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคสอง  สั่งการให้ผู้ถูกร้องที่ 1-3 และกลุ่มองค์กรเครือข่ายเลิกการกระทำดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นต่อไป ในอนาคตด้วย

อ่านรายละเอียดที่นี่ 

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight