ดูหนังออนไลน์
The Bangkok Insight

ข่าวดีผู้สูงอายุ! คืนเบี้ยยังชีพ-จ่ายเงินเข้าบัตรคนจน พร้อมขยายพักหนี้อีก 6 เดือน

“จุรินทร์” ให้คืนเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อน จ่ายเงินช่วยตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ผู้สูงอายุ 4.7 ล้านคน ขยายโครงการพักหนี้คนแก่อีก 6 เดือน ถึงมีนาคม ปี 65

วันนี้ (30 ก.ค.) ที่ประชุม คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ซึ่งมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ได้มีการหารือเรื่องการดูแลผู้สูงอายุภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน และการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงอายุไทย โดยมีมติดังนี้

เห็นชอบแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ที่ได้รับสิทธิจาก โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยเป็นการจ่ายย้อนหลังให้แก่ผู้มีสิทธิ์จำนวน 4.7 ล้านคน 

  • ปีงบประมาณ 2563 จ่ายเงินสงเคราะห์ตั้งแต่เดือน มิถุนายน-กันยายน ในอัตรา 100 บาท ต่อเดือน สำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี และอัตรา 50 บาท ต่อเดือน สำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
  • ปีงบประมาณ 2564 เป็นอัตราเช่นเดียวกับปีก่อน จ่ายเดือน เว้นเดือน (6 งวด) เริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2563

คืนเบี้ยยังชีพ

คืนเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อน จ่ายเงินช่วยตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

รื่องการรับ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่นที่เคยเป็นประเด็นก่อนหน้า 

ที่ประชุมมีมติตามคำวินิจฉัยของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คือ

  • คืนเงินที่เรียกเก็บจากผู้สูงอายุ ที่รับเงินซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น ซึ่งมีจำนวนประมาณ 15,000 นราย มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง หาแนวทางดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งเดือน หลัง ครม.พิจารณาเห็นชอบมติดังกล่าว
  • ถอนฟ้อง หรือระงับการบังคับคดี ในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการดำเนินคดีเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปแล้ว
  • แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ เพื่อศึกษาแนวทางการกำหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์ในการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ แบบใหม่ ให้มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกมิติ

เห็นชอบขยายเวลา พักชำระหนี้ ของลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุ ต่อไปอีก 6 เดือน จากที่จะหมดเวลาในเดือน 30 กันยายนปีนี้ ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

คืนเบี้ยยังชีพ

เห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ ระยะที่3 (พ.ศ. 2566-2580) พร้อมรับสังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์

  • เตรียมความพร้อมของประชากรก่อนวัยสูงอายุ
  • ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทุกมิติอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
  • ปฏิรูปและบูรณาการระบบบริหารเพื่อรองรับสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
  • เพิ่มศักยภาพการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมรองรับสังคมสูงวัย

ทั้งนี้ นายจุรินทร์ยังได้กล่าวว่า คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติมีความห่วงใย และขอเป็นกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุใ นช่วงสถานการณ์โควิด-19 และจะกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรค ให้การดูแลผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ

อ่านข่าวเพิ่มเติม