ดูหนังออนไลน์
The Bangkok Insight

PTT ปรับโครงสร้างใหม่ ส่ง SMH ซื้อหุ้น GPSC ถือหุ้นใหญ่รวม 44.45%

บอร์ดปตท.อนุมัติปรับโครงสร้างธุรกิจไฟฟ้า ส่งบริษัทย่อย SMH ซื้อหุ้น GPSC จาก GC รวม 12.73% ราคาหุ้นละ 70 บาท รวม 25,126 ล้านบาท 

GPSC

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่าคณะกรรมการมีมติอนุมัติปรับโครงสร้างการถือหุ้นในธุรกิจไฟฟ้าของปตท.ตามแผนการปรับโครงสร้าง โดยให้ปตท.และบริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด (SMH) ซึ่ง SMH เป็นบริษัทย่อยของ ปตท. ซื้อหุ้นสามัญบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)หรือ GPSC จากบริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)หรือ GC จำนวน 358,936,756 หุ้น หรือ ประมาณ 12.73% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ GPSC ในราคา 70 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 25,126 ล้านบาท

ทั้งนี้ ปตท.  SMH และ GC อยู่ระหว่างการเจรจาและจัดทำสัญญาซื้อขายหุ้น GPSC โดยคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาดังกล่าวภายในเดือนพฤษภาคม 2564

การเข้าซื้อหุ้น GPSC จะเกิดข้ึนต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นได้สำเร็จเสร็จสิ้น ซึ่งเงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่าวรวมถึงการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 ของ GC

ทั้งนี้ ราคาซื้อขายดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สะท้อนถึงผลกระทบจากการจ่ายเงินปันผลของ GPSC และภาระภาษีเงินได้ที่เก่ียวข้องจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว 

ปัจจุบัน ปตท. ถือหุ้น GPSC ในสัดส่วน 31.72% และ GC ถือหุ้น GPSC ในสัดส่วน 22.73% ของหุ้นที่จาหน่ายแล้วทั้งหมด โดยภายหลังธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ ดังกล่าว ปตท. และ SMH จะถือหุ้น GPSCในสัดส่วนรวม 44.45% และ GC จะถือหุ้น GPSCในสัดส่วน 10.00% ของหุ้นที่จาหน่ายแล้วทั้งหมด

การปรับโครงสร้างคร้ังน้ีเป็นการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าของปตท. ผ่านบริษัท Flagship ซึ่งเป็นไปตามแผนกลยทุธ์ของบริษัท

อ่านข่าวเพิ่มเติม:

ทศพร โชคชัยผล