The Bangkok Insight

แนะ ‘พลังงานทางเลือก’ ฉวยใช้วิกฤติโควิด-19 พัฒนาธุรกิจยั่งยืน

ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและพลังงานสะอาด แนะธุรกิจพลังงานทางเลือก ควรใช้วิกฤติโควิด-19 เป็นโอกาสพัฒนาธุรกิจให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ผู้จัดงาน ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK (ASE) งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมด้านพลังงานครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดสัมมนาทางออนไลน์ (Webinar) ขึ้นในหัวข้อ “ผลกระทบของโรคระบาดโควิด-19 ต่อกลุ่มพลังงานในอาเซียน” ระดมแนวคิดจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมพลังงานเพื่อก้าวสู่อนาคตธุรกิจพลังงาน และพลังงานทางเลือกหลังการคลี่คลายของวิกฤติโควิด-19 ทั่วโลก

power poles 503935 1280

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้ตรวจราชการ กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า วิกฤติโควิดในวันนี้ก่อผลกระทบด้านลบในวงกว้าง ทำให้ราคาพลังงานในตลาดโลกดิ่งลงอย่างต่อเนื่องและส่งผลกระทบตรงต่อพลังงานทางเลือก แม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายเดินหน้าสู่การใช้พลังงานยั่งยืน ท่ามกลางราคาน้ำมันที่ลดลงจึงส่งกระทบต่อพลังงานทางเลือกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ทั้งนี้คาดการณ์ว่าหลังจากวิกฤติโควิด-19 คลี่คลายพลังงานทางเลือกจะกลับมายืนหนึ่งอีกครั้ง ดังนั้นในช่วงที่ธุรกิจพลังงานทางเลือกชะลอตัวในช่วงนี้ จึงเป็นช่วงแห่งการเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นชีวิตวิถีใหม่ แน่นอนว่าภาคธุรกิจพลังงานก็ต้องเร่งพัฒนาสู่การใช้ดิจิตอล และนวัตกรรมเทคโนโลยีเช่นกัน

WFH- Work from Home ในวันนี้ เป็นวิถีการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่-New Normal ส่งผลให้ความต้องการใช้พลังงานลดลง และราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกลดลงอย่างมาก ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานทั่วโลกลดลงเฉลี่ย 25% ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563

Dr. Twarath
ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร

ดังนั้น ธุรกิจพลังงานเองควรใช้โอกาสนี้ในการปรับตัว เพราะการลดลงของราคาพลังงานจะส่งผลต่อความตื่นตัวต่อการมุ่งสู่พลังงานทางเลือกที่อาจจะทำให้แผนบางอย่างล่าช้าออกไป

อย่างไรก็ตามในระยะยาวการพัฒนาพลังงานทางเลือกยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกประเทศ รวมถึงประเทศไทยและประเทศในอาเซียนต้องเดินหน้าสู่ความยั่งยืน ซึ่งในช่วงนี้เป็นโอกาสดีในการพัฒนาทรัพยากรต่างๆ เพื่อการเรียนรู้ถึงการพัฒนาพลังงานทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต

ทั้งนี้ แม้วิกฤตในครั้งนี้อาจกระทบต่อความต้องการพลังงานทดแทน ดร.ทวารัฐ ยังยืนยันว่ารัฐบาลไทยจะยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan: AEDP 2018) ในช่วงปี 2561-2580 ซึ่งกำหนดที่จะส่งเสริมให้ประเทศไทยมีสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน 30% ของการใช้พลังงานทั้งหมดในปี 2580 แต่อาจต้องมีการปรับแผนบางอย่างให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

windrader 1048981 1280

นายปีเตอร์ ดู พอนด์ Managing Partner บริษัท Asia Clean Energy Partners จำกัด และ Asia Regional Coordinator Private Financing Advisory Network กล่าวเสริมว่า ธุรกิจพลังงานเป็นธุรกิจที่จำเป็น แม้ในช่วงวิกฤติโรคระบาดทั่วโลกจะส่งผลลบต่อเศรษฐกิจและสถานะทางการเงินของหลากหลายธุรกิจ ทำให้มีการปลดแรงงานในธุรกิจพลังงานในสหรัฐไปแล้วกว่า 600,000 ราย

นอกจากนี้ยังคาดการณ์ว่าจะมีการปลดแรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานมากถึง 850,000 ราย ในเดือนกรกฎาคม แต่อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานไม่เชื่อว่าธุรกิจนี้จะอยู่ในขาลงอย่างถาวร เพราะเป็นธุรกิจที่มีความจำเป็นต่อทุกอุตสาหกรรม และต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของทุกคน ฉะนั้นธุรกิจพลังงานต่างๆ ควรพยายามรักษาทรัพยากรบุคคล และเร่งพัฒนาแรงงานเพื่อรอเมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ธุรกิจจะได้กลับมาเดินหน้าต่อไปได้อย่างรวดเร็ว

Ph.D. Peter Du Pont 1
ปีเตอร์ ดู พอนด์

ดังนั้นการพยุงธุรกิจให้อยู่ได้ท่ามกลางภาวะที่ยากลำบากในปัจจุบัน ภาคธุรกิจต้องพยายามบริหารการเงินให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นแผนในการดำเนินธุรกิจแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อประคับประคองให้ธุรกิจอยู่ได้และรักษาหน่วยที่จำเป็นไว้ ซึ่งอาจต้องมีการเจรจากับผู้ลงทุนในปัจจุบัน สื่อสารให้ชัดทั้งภายในและภายนอกองค์กร และมุ่งใช้ช่วงเวลานี้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเรียนรู้เทคโนโลยีด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงาน มองหาโอกาสใหม่ๆ เพื่อรอการฟื้นตัวหลังวิกฤติโรคระบาดคลี่คลาย

“พลังงานคือสิ่งจำเป็น แม้ราคาน้ำมันจะลดลง แต่เมื่อวิกฤตบรรเทา เศรษฐกิจโลกจะฟื้นและจะกลับมาดีอีกครั้งในปีหน้า อุปสรรคต่างๆ จะผ่านพ้นไป ภาคธุรกิจต้องไม่หยุดที่จะเดินหน้าสู่ยุคดิจิตอล และยอมรับการมุ่งสู่การใช้นวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มดิจิตอล ซึ่งจะมีโอกาสอีกมากมายที่เปิดกว้างให้กับภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจด้านพลังงานได้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต” นาย ดู พอนด์ กล่าว

light 2156209 1280

นายสรรชาย นุ่มบุญนำ รองกรรมการผู้จัดการ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ กล่าวว่า ภาพรวมของสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยวันนี้ได้ชะลอตัวเป็นที่น่าพอใจของทุกฝ่าย และ สถานการณ์ต่างๆ เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยความร่วมมือของประชาชนที่มีความพร้อมปรับตัวสู่ ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ บริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จะยังคงยืนหยัดจัดงาน ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2020 (ASE 2020) งานแสดงนิทรรศการนานาชาติด้านพลังงานทดแทน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและ เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ที่ใหญ่และครบวงจรที่สุดในอาเซียน ในวันที่ 16 -18 กันยายน 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา อย่างแน่นอน