The Bangkok Insight

ไม่สอดคล้อง! ‘ปิยบุตร’ ย้ำใช้สูตร ‘กรธ.’ หาปาร์ตี้ลิสต์ส่อขัดรัฐธรรมนูญ


“ปิยบุตร” โวย “กกต.” ใช้สูตร 27 พรรคคำนวณหาบัญชีรายชื่อส่อขัดรัฐธรรมนูญ และถือเป็นการตัดเสียงของประชาชน ยันใครได้น้อยกว่า 7.1 หมื่นคะแนน ไม่ควรให้ส.ส.

ปิยบุตร 2 e1557293896351

นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อเสนอวิธีการคิดสูตรคำนวณ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ว่าการคำนวณที่นั่ง ส.ส. บัญชีรายชื่อ มี 2 มาตรา ประกอบด้วย รัฐธรรมนูญ มาตรา 91 และ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มาตรา 128 ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่ากฎหมายทั้ง 2 ไม่ขัดกัน

ทั้งนี้ ศาลได้วินิจฉัยในประเด็นข้อกฎหมายเท่านั้น แต่ไม่ได้วินิจฉัยถึงการใช้วิธีคิดสูตรคำนวณ แต่ กกต. เตรียมใช้สูตรคำนวณ ส.ส. เพียงสูตรเดียว คือ สูตรที่กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เป็นผู้คิดและเป็นผู้เสนอ ซึ่งเป็นสูตรที่มีพรรคการเมืองจำนวน 27 พรรค ซึ่งมองว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ

นอกจากนี้ ยังเป็นสูตรที่ทำให้จำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อที่พรรคได้รับ มีจำนวนน้อยกว่าสมาชิก ส.ส. พึงมี ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 91 มากถึง 8 – 9 คน ถือเป็นการตัดเสียงของประชาชนประมาณ 500,00 – 600,000 คน ออกไป ดังนั้น การคำนวณไม่ว่าวิธีใดก็ตาม พรรคที่ได้คะแนนเสียงไม่ถึง 71,000 คะแนน ก็ไม่สามารถได้ที่นั่ง ส.ส. จึงต้องมีเพียง 16 พรรคเท่านั้นที่จะมีที่นั่งในสภา ไม่ใช่สูตรการคำนวณ 27 พรรค ตามที่ กกต. คำนวณ

อย่างไรก็ตาม อยากเรียกร้องให้ กกต. ใช้และตีความพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 128 กับรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 ให้สอดคล้องกันและเป็นเอกภาพทั้งระบบกฎหมายด้วย

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight