The Bangkok Insight

พระราชประวัติ ‘สมเด็จพระราชินีสุทิดา’

พระราชประวัติ “สมเด็จพระราชินีสุทิดา” ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

q21

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเรื่องสถาปนาสมเด็จพระราชินี ระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า โดยที่ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส กับ พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา ถูกต้องตามกฎหมาย และราชประเพณีโดยสมบูรณ์ทุกประการแล้ว จึงมีพระราชโองการให้สถาปนา พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา พระอัครมเหสี เป็นสมเด็จพระราชินีสุทิดา ทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

สมเด็จพระราชินีสุทิดา ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2521 ปัจจุบันมีพระชนมายุ 40 พรรษา ทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สมเด็จพระราชินีสุทิดา ทรงเคยดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์, ราชองครักษ์เวรในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์, ผู้บังคับการโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์, เสนาธิการหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์, นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ, รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์, รองสมุหราชองครักษ์

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้า (ฝ่ายใน) ให้แก่ พลเอกหญิง สุทิดา พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา นับเป็นสตรีท่านแรกที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ในรัชกาลที่ 10

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 มีพระราชโองการให้สถาปนา พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา พระอัครมเหสี เป็น สมเด็จพระราชินีสุทิดา ทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์

q5

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

พ.ศ. 2555 – เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น 3 ตริตราภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)

พ.ศ. 2556 – เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น 2 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

พ.ศ. 2556 – เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น 1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

พ.ศ. 2556 – เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น 1 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

พ.ศ. 2557 – เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

พ.ศ. 2557 – เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

พ.ศ. 2559 – เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9 ชั้นที่ 1 (ภ.ป.ร.1)

พ.ศ. 2560 – เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายใน (ป.จ.)

พ.ศ. 2562 – เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ และ เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 1

ราชกิจจาฯประกาศสถาปนา ‘สมเด็จพระราชินี’

พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ‘สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-สมเด็จพระราชินีสุทิดา’

ชมภาพประวัติศาสตร์ ‘ราชาภิเษกสมรส’ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินีสุทิดา