สมัครสอบตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ 2564