Stock

มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจควบคู่สิ่งแวดล้อม สังคม เน้นธรรมาภิบาล หนุน ‘ปตท.’ คว้า ‘ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์’ 10 ปี ต่อเนื่อง


การดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีธรรมภิบาล คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน หนุน ปตท. ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ “DJSI” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 

ความยั่งยืนกลายเป็นเรื่องที่หลายองค์กรให้ความสำคัญ และนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนดำเนินธุรกิจ ท่ามกลางมาตรฐานการประเมินการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เกิดขึ้นมากมาย

ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) เป็นอีกหนึ่งดัชนีชี้วัดผลการดำเนินธุรกิจที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี พร้อมสร้างคุณค่าระยะยาวและยั่งยืน ให้แก่นักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยดัชนีนี้ถูกพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน ดำเนินการโดย S&P Dow Jones Indices  

ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์

การประเมินประสิทธิผล มีการกลั่นกรองมาจากการใช้ข้อมูลเชิงลึกที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ผ่าน แบบประเมินด้านความยั่งยืน ที่เรียกว่า Corporate Sustainability Assessment (CSA) โดยครอบคลุมใน 3 ด้านหลัก ได้แก่

  • สิ่งแวดล้อม (Environmental)
  • สังคม (Social)
  • ธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจ (Governance & Economic)

ปตท. เข้าร่วมการประเมิน CSA ใน กลุ่มดัชนีโลก หรือ DJSI World และ ดัชนีตลาดเกิดใหม่ หรือ DJSI Emerging Markets โดย DJSI World เป็นการคัดเลือกบริษัทขนาดใหญ่ทั่วโลก พิจารณาจาก Free Float Adjusted Market Capitalization ณ สิ้นปีก่อนหน้า และขั้นตอนการคัดกรองธุรกิจที่มี ผลคะแนนด้านการดำเนินงานอย่างยั่งยืนสูงที่สุด 10% ของแต่ละอุตสาหกรรม

โดยให้คะแนนจากการประเมินความยั่งยืนของบริษัท หรือการศึกษาข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยต่อสาธารณะ รวมทั้งขั้นตอนการกำหนดให้ บริษัทที่ผ่านการคัดกรองต้องเป็นตัวแทนของอุตสาหกรรม คือ ขนาด Free Float Adjusted Market Capitalization รวมกันไม่น้อยกว่า 15% ของอุตสาหกรรมนั้น ๆ

สำหรับ DJSI Emerging Markets เป็นการคัดเลือกบริษัทขนาดใหญ่จากกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) โดยพิจารณาจากขนาด Free Float Adjusted Market Capitalization ณ สิ้นปีก่อนหน้า และขั้นตอนการคัดกรองธุรกิจที่มีผลคะแนนด้านการดำเนินงานอย่างยั่งยืนสูงที่สุด 10% ของแต่ละอุตสาหกรรม โดยให้คะแนนจากการประเมินความยั่งยืนของบริษัท หรือ การศึกษาข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยต่อสาธารณะ

ปตท. คว้าดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ 10 ปีต่อเนื่อง 

ในปีนี้ DJSI ได้ประกาศรายชื่อและทบทวนรายชื่อบริษัทที่ได้รับคัดเลือก ให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์แล้ว โดยมีบริษัทไทยที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกถึง 25 บริษัท หนึ่งในนั้นคือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. ที่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ 10 ปี ต่อเนื่อง

การได้รับคัดเลือกอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นว่า ความมุ่งมั่นของ ปตท. ในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีธรรมภิบาล คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตในอนาคต

ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์

ปตท. ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาการดำเนินการ และปรับตัวให้ทันต่อความท้าทายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยมุ่งมั่นที่จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที

พร้อมดำเนินการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และสนับสนุนการดำเนินงานตาม เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) เพื่อประโยชน์ขององค์กร และสังคมทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับชุมชน สังคม และประเทศ

ทิศทางกลยุทธ์ในส่วนของ Transparency & Sustainability การสร้างความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ พร้อมกับการพัฒนาธุรกิจให้เกิดความยั่งยืน ได้มีการกำหนด ทิศทางกลยุทธ์ความยั่งยืนของ ปตท. (PTT Sustainability Strategic Direction) ประกอบด้วย ทิศทางกลยุทธ์ 3 ด้าน (Environmental, Social and Governance: ESG)

ยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental): โลกต้องรักษ์ (Sustainable Production and Consumption) ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ คือ

  • พัฒนาธุรกิจสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Low Carbon Society)
  • ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโดยยึดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

ยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านสังคม (Social): สังคมไทยต้องอุ้มชู (People Well-being) ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ

  • สร้างคุณค่าร่วมกัน และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม (Create Social Shared Value)
  • สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี และคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน (Safe and Respect)
  • การเตรียมความพร้อมของบุคลากร เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต (Powering the Workforce of the Future)

ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์

ยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลและผลการดำเนินเราต้องเลิศ (Good Governance and Performance Excellence) ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ คือ

  • ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีจริยธรรม (Operate with integrity (GRC))
  • ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เร่งสร้างการเติบโต ผลักดันเศรษฐกิจ (Economic Drive by creating ‘Next Growth’)

ในการกำหนดทิศทางกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของกลุ่ม ปตท. ได้มีการพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ภายนอก ประเด็นความท้าทายและแนวโน้มต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การได้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ 10 ปีต่อเนื่อง สะท้อนความมุ่งมั่นในการสร้างความมั่งคงและความยั่งยืนทางพลังงานของ ปตท. ที่ยังมุ่งหน้าไปต่อเพื่ออนาคตทางธุรกิจพลังงานและธุรกิจที่ไกลกว่าพลังงาน

อ่านข่าวเพิ่มเติม