ดูหนังออนไลน์
Stock

RATCH ผนึกกลุ่ม BCH รุกธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในสปป.ลาว

RATCH ร่วมทุนกลุ่มบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) เพื่อตอบสนองความต้องการบริการสุขภาพที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงขึ้น รวมทั้งเป้าหมายการพัฒนาระบบสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของคนในสังคมของรัฐบาล สปป.ลาว

บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด (ราช-ลาว) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งจำนวน ในสปป. ลาว ได้เข้าลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บางกอก เชน อินเตอร์เนชั่นแนล (ลาว) จำกัด (BCIL)  สัดส่วนร้อยละ 9.91 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด มูลค่าการซื้อขายจำนวน 190 ล้านบาท เพื่อลงทุนในโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล นครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว

RATCH

 

โรงพยาบาลดังกล่าวเป็นโรงพยาบาลเอกชนแบบตติยภูมิครบวงจร ขนาด 254 เตียง โดยระยะแรกจะให้บริการ 110 เตียง ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ในวันที่ 19 สิงหาคมนี้  

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความยินดีที่ได้ผนึกความร่วมมือกับกลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ เพื่อบุกเบิกธุรกิจบริการสุขภาพใน สปป. ลาว บริษัทฯ เห็นว่า ธุรกิจด้านสุขภาพมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องตามพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับการดูแลใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ยิ่งในสถานการณ์โควิด-19 เป็นตัวเร่งให้ธุรกิจนี้ขยายตัวอย่างรวดเร็วและเป็นธุรกิจนอกเหนือผลิตไฟฟ้าที่บริษัทฯ ให้ความสนใจมากขึ้น

โดยเฉพาะใน สปป. ลาว ที่รัฐบาลมียุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณสุขที่ประชาชนมีโอกาสและสามารถเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพที่หลากหลายมากขึ้น

ดังนั้น โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ลาว จึงเป็นอีกทางเลือกให้กับประชาชนคนลาว ตลอดจนถึงนักลงทุนต่างชาติ และคนไทยที่ทำงานในสปป. ลาว ด้วย บริษัทฯ คาดหมายว่าผลตอบแทนการลงทุนจากการลงทุนครั้งนี้ช่วยเสริมความมั่นคงด้านรายได้ของบริษัทฯ ในระยะยาว 

บริษัทฯ เชื่อมั่นในศักยภาพของกลุ่มบางกอก เชน ด้วยความสำเร็จและเชี่ยวชาญในธุรกิจบริการสุขภาพและการบริหารโรงพยาบาลเอกชนครบวงจรมายาวนาน นอกจากนี้ ยังมีความพร้อมด้านบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญครอบคลุมทุกสาขา

ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) และผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บางกอก เชน อินเตอร์เนชั่นแนล (ลาว) จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ มีความพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับตติยภูมิการแพทย์แบบครบวงจรในสปป. ลาว

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เวียงจันทน์ จะเริ่มเปิดให้บริการในวันที่ 19 สิงหาคม ศกนี้ และพร้อมที่จะร่วมกับรัฐบาล สปป. ลาวต่อสู้กับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งกำลังแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน

บริษัทฯ ได้เตรียมพร้อมทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญเพื่อทำงานกับทีมแพทย์ชาวลาว เพื่อให้บริการและการรักษาอย่างเต็มความสามารถ อีกทั้งเรายังลงทุนด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์อันทันสมัยอย่างครบครันเพื่อมาสนับสนุนการรักษาด้วย 

บริษัทมีเป้าหมายที่จะสร้างโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เวียงจันทน์ แห่งนี้ให้เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการการรักษาโรคเฉพาะทางอย่างครบวงจรแห่งแรกในนครหลวงเวียงจันทน์ ขนาดจำนวนเตียง 254 เตียง และ 43 ห้องตรวจ ด้วยมูลค่าการลงทุนรวม 60 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยระยะแรกจะให้บริการ 110 เตียง และจะขยายเต็มศักยภาพในระยะที่ 2 ต่อไป

ภายหลังการซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นของ BCIL จะประกอบด้วย บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) (“BCH”) ร้อยละ 68.47 บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด ร้อยละ 9.91 และผู้ถือหุ้นรายย่อย ใน สปป. ลาว และประเทศไทย รวมร้อยละ 21.62

อ่านข่าวเพิ่มเติม: