ดูหนังออนไลน์
Stock

ปตท.รับเงิน 600 ล้านจาก อาร์พีซีจี สิ้นสุดข้อพิพาทยาวนานเกือบ 10 ปี

ปตท.-อาร์พีซีจี สิ้นสุดข้อพิพาทระหว่างกัน หลังศาลฎีกาชี้ขาดต่างฝ่ายชนะคนละข้อพิพาท ทำให้ต้องหักกลบลบหนี้ อาร์พีซีจีต้องจ่าย 600 ล้าน

ปตท.

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) หรือ PTT กับบริษัท อาร์พีซีจี จํากัด (มหาชน) หรือ RPCG สิ้นสุดคดียาวนากว่า 10 ปี โดยมีข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการระหว่างกัน ดังนี้ 

1. ข้อพิพาทของสถาบันอนุญาโตตุลาการ หมายเลขดําที่ 114/2552 หมายเลขแดงที่ 23/2559 RPCG เรียกร้องให้ ปตท. จ่ายค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาโดยไม่มีสิทธิ ซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการเสียงข้างมากมีคําชี้ขาดให้ ปตท. จ่ายค่าเสียหายในอัตรา 390,000,000 บาท ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 จนถึงวันที่คณะอนุญาโตตุลาการมีคําชี้ขาด (25 มีนาคม 2559) คิดเป็นเงินประมาณ 1,600 ล้านบาท พร้อมทั้ง ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของยอดเงินค่าเสียหายที่ได้จากการคํานวณข้างต้น นับตั้งแต่วันที่คณะอนุญาโตตุลาการมีคําชี้ขาดจนถึงวันที่ ปตท. ชําระเงินครบถ้วน

ต่อมา ปตท. ยื่นคําร้องต่อขอให้เพิกถอนคําชี้ขาดต่อศาลแพ่ง และ RPCG ยื่นคําร้องขอให้บังคับตามคําชี้ขาดต่อศาลแพ่ง และเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ศาลแพ่งมีคําพิพากษาให้บังคับตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ปตท.จึงใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์ คําพิพากษาของศาลแพ่งต่อศาลฎีกา 

2. ข้อพิพาทของสถาบันอนุญาโตตุลาการ หมายเลขดําที่ 78/2555 หมายเลขแดงที่ 37/2560 ปตท. เรียกร้องค่าผลิตภัณฑ์ค้างชําระจาก RPCG ซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการมีคําชี้ขาดโดยมติเอกฉันท์ให้ RPCG จ่ายเงินจํานวน 1,555,275,403.59 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 9.375 ต่อปี คิดจากต้นเงินจํานวน 1,518,108,737.16 บาท นับถัดจากวันยื่นคําเสนอข้อพิพาท (18 พฤษภาคม 2555) จนกว่าจะชําระเสร็จ และต่อมา ปตท. ยื่นคําร้องขอบังคับตามคําชี้ขาดต่อศาลแพ่ง และ RPCG ยื่นคําร้องขอเพิกถอนคําชี้ขาดต่อ ศาลแพ่ง

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ศาลแพ่งมีคําพิพากษาให้เพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ปตท. จึงใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์คําพิพากษาของศาลแพ่งต่อศาลฎีกา 

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ศาลแพ่งนัดฟังคําพิพากษาของศาลฎีกาทั้งสองคดีดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ดังนี้ 

1. ข้อพิพาทของสถาบันอนุญาโตตุลาการ หมายเลขดําที่ 114/2552 หมายเลขแดงที่ 23/2559 ศาลฎีกามีคําพิพากษายืนตามคําพิพากษาของศาลแพ่งให้บังคับตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ คดีถึงที่สุด เป็นผลให้ ปตท. ต้องจ่ายเงินแก่ RPCG เป็นจํานวนประมาณ 2,200 ล้านบาท ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษา 

2. ข้อพิพาทของสถาบันอนุญาโตตุลาการ หมายเลขดําที่ 78/2555 หมายเลขแดงที่ 37/2560 ศาลฎีกามีคําพิพากษากลับคําพิพากษาของศาลแพ่งให้บังคับตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ คดีถึง ที่สุด เป็นผลให้ RPCG ต้องจ่ายเงินแก่ ปตท. เป็นจํานวนประมาณ 2,800 ล้านบาท ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษา 

ปตท. ระบุว่าได้ดําเนินการใช้สิทธิหักกลบลบหนี้กับหนี้ที่ปตท. ต้องชําระแก่ RPCG ในข้อพิพาทของสถาบันอนุญาโตตุลาการ หมายเลขดําที่ 114/2552 หมายเลขแดงที่ 23/2559 ดังกล่าวข้างต้นต่อไป 

ทั้งนี้จะทำให้ RPCG ต้องจ่ายเงินให้กับปตท. เป็นเงิน 600 ล้านบาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม: