Stock

บริษัทในตลาดหุ้นไตรมาสแรก กำไรเพิ่ม 120% จากกลุ่มน้ำมัน-ปิโตรฯ


บจ. ไทยมีกำไรจากการดำเนินงานเพิ่ม 120% จากราคาน้ำมันที่กลับสู่ภาวะปกติและการรับมือ COVID-19 ดีขึ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2564  ส่งผลให้อัตรากำไรจากการดำเนินงานสูงขึ้นต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 4

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า บจ. จำนวน 727 บริษัท คิดเป็น 96.2% จากทั้งหมด 756 บริษัท (ไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน บจ. ในกลุ่มที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรือ NC)นำส่งผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2564 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2564 พบว่ามี บจ.รายงานกำไรสุทธิ 549 บริษัท คิดเป็น 75.5% ของ บจ. ที่นำส่งงบการเงินทั้งหมดในไตรมาส 1 ปี 2564

บจ. มียอดขายรวม 2,937,757 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.95% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน กำไรจากการดำเนินงานหลัก (Core profit) 394,449 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 119.92% และกำไรสุทธิ 257,266 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 229.81%

โดยสามารถพิจารณาผลประกอบการของกลุ่ม บจ. ได้ดังนี้

  1. หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (Energy & Utilities) โดยเฉพาะธุรกิจโรงกลั่นน้ำมัน และหมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์(Petrochemicals & Chemicals) มีรายได้กำไรจากการดำเนินงานและกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น โดยได้อานิสงค์จากการที่กลุ่มประเทศลดกำลังการผลิตซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันและค่าการกลั่นน้ำมันปรับสูงขึ้น และ
  2. กลุ่มบจ. อื่นๆ แม้ยอดขายทรงตัวจาก COVID-19 แต่มีการปรับตัวและรับมือกับสถานการณ์ได้ดีโดยเฉพาะการบริหารต้นทุนการผลิตและการจัดการจึงส่งผลทำให้ทั้งกำไรจากการดำเนินงานและกำไรสุทธิปรับเพิ่มขึ้น

สำหรับฐานะการเงินของกิจการ ณ ไตรมาส 1 ปี 2564 บจ. ไทยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน(ไม่รวมอุตสาหกรรมการเงิน) อยู่ระดับคงที่ที่ 1.53 เท่า

“ไตรมาส 1 ปี 2564 นี้สถานการณ์ของราคาน้ำมันปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติส่งผลให้หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคและหมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์มีกำไรจากการดำเนินงานและกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2563 ที่มีภาวะสงครามราคาน้ำมัน นอกจากนี้ สำหรับ บจ. อื่นที่มีผลประกอบการดีและมีกำไรปรับเพิ่มขึ้น แม้ว่าการแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องได้แก่ หมวดธุรกิจการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับยางพาราและน้ำมันปาล์ม หมวดธุรกิจของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์และหมวดธุรกิจบรรจุภัณฑ์ที่ยังคงมีความต้องการสินค้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงหมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และหมวดธุรกิจยานยนต์ที่เริ่มมีคำสั่งซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นเช่นกันอย่างไรก็ตามในหมวดธุรกิจบริการยังคงได้รับผลกระทบอยู่” นายแมนพงศ์ กล่าว

ด้านผลการดำเนินงานของ บจ. ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ไตรมาส 1 ปี 2564 มียอดขายรวม 45,050 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.1% มีกำไรจากการดำเนินงาน 3,134 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.8% และมีกำไรสุทธิรวม 2,514 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 601.3%

อ่านข่าวเพิ่มเติม: