ดูหนังออนไลน์
Stock

ตลท.แขวน ‘SP’ การบินไทย เตรียมชี้ขาดเข้าข่ายอาจเพิกถอนออกจากตลาด

ตลาดหลักทรัพย์ ขึ้นเครื่องหมาย “SP” หุ้นบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (THAI) ตั้งแต่ 25 ก.พ. 2564 โดยอยู่ระหว่างพิจารณาว่าบริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนกรณีส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯจะพิจารณาเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการ หรือภายในวันที่ 8 มีนาคม 2564

THAI จะถูกขึ้นเครื่องหมาย  NP ในวันที่ 1 มี.ค. 2564 เนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินปี 2563 ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต.อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้

ทั้งนี้ THAI เป็นหลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย “C” เนื่องจากมีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า  50% ของทุนชำระแล้วและศาลรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ

อ่านข่าวเพิ่มเติม: