ดูหนังออนไลน์
Stock

บางจากอาการหนัก! ปี 63 ขาดทุน 6.96 พันล้าน จากผลกระทบโควิด-19

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP และบริษัทย่อย ขาดทุนหนัก 6,967 ล้านบาท หรือ 502% เมื่อเทียบกับปีก่อน ขาดทุนต่อหุ้น 5.50 บาท 

BCP แจ้งผลประกอบการปี 2563 มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 136,450 ล้านบาท ลดลง 28% มี EBITDA ที่ 4,104 ล้านบาท ลดลง 53% และมี Operating EBITDA ที่ 8,874 ล้านบาท ลดลง 10%

บางจากขาดทุนหนัก

ในปี 2563 กลุ่ม BCP เผชิญกับความท้าทาย ทั้งจากวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก และส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

จากมาตรการล็อกดาวน์ และสงครามราคาน้ำมันของผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก ได้กระทบต่อธุรกิจน้ำมันอย่างมาก ขณะที่กลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้าและธุรกจิผลติภัณฑ์ชีวภาพมีผลดำเนินงานเติบโตช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของผลการดำเนินงาน

ราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยปี 2563 อยู่ที่ 42.27 เหรยีญสหรฐัฯต่อบาร์เรล ลดลง 21.24 เหรียญสหรฐัฯต่อบาร์เรลเมื่อเทียบกับปีก่อนส่งผลให้ธุรกิจโรงกลั่นมีค่าการกลั่นอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่องและกลุ่มบริษัทฯมี Inventory Loss จำนวน 4,743 ล้านบาท (รวมกลับ รายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ (NRV)) อีกทั้งมีการบันทึกขาดทุนการด้อยค่าสินทรัพย์ 2,375 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการด้อยค่าสินทรัพย์ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

นอกจากนี้มีขาดทุนจากการด้อยค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 (TFRS 9) จำนวน 891 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการด้อยค่าลูกหน้ีการค้า เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการการภายใต้การพิจารณาของศาลล้มละลายกลาง ซึ่งได้มีการการตั้งสำรองไว้แล้ว

อ่านข่าวเพิ่มเติม: