ดูหนังออนไลน์
Stock

SCB ประกาศปันผลหุ้นละ 2.30 บาท ขึ้น XD 20 เม.ย. จ่าย 7 พ.ค.

SCB จ่ายปันผลหุ้นละ 2.30 บาท ขึ้น XD 20 เม.ย. จ่ายปันผล 7 พ.ค. ขณะที่กำไร 2.72 หมื่นล้าน ลดลง 33% จากการตั้งสำรอง

ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ SCB รายงานว่าคณะกรรมการมีมติจ่ายปันผล 2.30 บาทต่อหุ้นจากผลดำเนินงานปี 2563 โดยวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) วันที่ 21 เม.ย. 2564 และวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) ในวันที่ 20 เม.ย. 2564 โดยจ่ายเงินปันผลวันที่ 7 พ.ค. 2563

SCB ยังรายงานผลดำเนินงานปี 2563 ตรวจทานแล้ว มีกําไรสุทธิ 27,218 ล้านบาท ลดลง 33% จากปีก่อน เป็นผลจากการตั้งสํารองที่สูงขึ้น

ทั้งนี้ กําไรจากการดําเนินงานก่อนหักสํารองมีจํานวน 80,437 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12% จากปีก่อน (ไม่รวมกําไรพิเศษครั้งเดียวจาก การขายหุ้นในบริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิตในปีก่อน) ซึ่งเป็นผลจากการเติบโตของรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยที่ แข็งแกร่งและการควบคุมค่าใช้จ่ายท่ีมีประสิทธิภาพ 

ในปี 2563 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิมีจํานวน 96,899 ล้านบาท ลดลง 3% จากปีก่อน สาเหตุหลักมาจากผลกระทบของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายหลายครั้งในช่วงครึ่งแรกของปี ในขณะที่สินเชื่อโดยรวมขยายตัว 7% จากปีก่อน จากความต้องการสินเช่ือที่เพิ่มข้ึนของธุรกิจขนาดใหญ่และการสนับสนุนสินเชื่อซอฟท์ โลนให้กับลูกค้าธุรกิจ 

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยมีจํานวน 47,869 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12% จากปีก่อน (ไม่รวมกําไรพิเศษคร้ังเดียว จากการขายหุ้นในบริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิตในปี 2562) โดยรายได้จากธุรกิจการขายผลิตภัณฑ์ประกัน ผ่านธนาคารและธุรกิจการบริหารความมั่งคั่งยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มฟื้น ตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปภายหลังจากการผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานมีจํานวน 64,330 ล้านบาท ลดลง 9% จากปีก่อน เป็นผลจากสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ของธนาคารในปี 2563 ปรับตัวดีขึ้นเป็น 44% เปรียบเทียบกับ 49% ในปีก่อน (หากไม่รวมรายการพิเศษครั้งเดียวในปี 2562) 

ในปี 2563 ธนาคารได้ตั้งสํารองจํานวน 46,649 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29% จากปีก่อน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์เศรษฐกิจของการแพร่ระบาดของโควิด-19 

อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) ณ สิ้นปี 2563 อยู่ที่ 3.68% เพิ่มขึ้นจาก 3.41% ในปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลของการจัดช้ันลูกหนี้เชิงคุณภาพในกลุ่มลูกค้าที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพของธนาคารยังอยู่ในระดับสูงที่ 141% ในขณะท่ีเงินกองทุนตามกฎหมายของธนาคารยังอยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ 18.2% 

ราคาหุ้น SCB ปิดเมื่อวันที่ 18 ก.พ.ที่ผ่านมา อยู่ที่ 104.50 บาท ลดลง 0.50 บาท หรือ 0.48% มูลค่าการซื้อขาย 445.45 ล้านบาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม: