ดูหนังออนไลน์
Stock

โบรกฯคาด OR ปี 64 รายได้โต 16% หลังกำไรปี 63 ร่วง 19.3% จากโควิด

นักวิเคราะห์คาดปีนี้ รายได้ OR ฟื้นตัว คาดเติบโต 16% จากแรงหนุนเศรษฐกิจฟื้นตัว ประเมินการเติบโตมาจาก Non-Oil และธุรกิจต่างประเทศเป็นหลัก

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR กำไรสุทธิในปี 2563 จำนวน 8,791 ล้านบาท ลดลง 19.3% จาก 10,896 ล้านบาทในปี 2562 และกาศจ่ายปันผล 0.10 บาท

กลุ่ม OR มีรายได้ขายและบริการ 428,804 ล้านบาทในปี 2563 ลดลง 148,330 ล้านบาท หรือ 25.7% จากปี 2562 โดยรายได้ลดลงเนื่องมาจากผลกระทบโควิด-19 ทั้งจากมาตรการล็อกดาวน์และยอดจำหน่ายน้ำมันอากาศยานลดลง

กลุ่มธุรกิจน้ำมันรายได้ลด 26.5%

กลุ่มธุรกิจน้ำมันรายได้ขายและบริการ ลดลง 143,127 ล้านบาท หรือ 26.5% มีสาเหตุหลักจากราคาขายเฉลี่ยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในตลาดโลกที่ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งเป็นผลจากสงครามราคาระหว่างกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ํามัน OPEC และภาพรวมปริมาณขายที่ลดลงจากสถานการณ์โรค COVID-19 ที่มีผลกระทบมากในช่วงเดือน เมษายน ปี 2563

แม้ว่าเดือนพฤษภาคม ปี 2563 สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลาย แต่การเดินทางระหว่างประเทศก็ ยังไม่ฟื้นตัวทําให้ปริมาณขายในกลุ่มตลาดพาณิชย์ลดลงโดยหลักจากกลุ่มน้ํามันอากาศยาน รวมถึงอุปสงค์ท่ีชะลอตัวทําให้ปริมาณการขายน้ํามันเตาสําหรับเรือขนส่ง และ LPG ลดลง

กลุ่มไม่ใช่ธุรกิจน้ำมัน(Non-Oil)

รายได้ขายและบริการ ลดลง 149 ล้านบาท sinv 0.9% มาจากธุรกิจ Non-Oil อื่น ลดลง 1,023 ล้านบาท หรือ 13.5% เนื่องจากการปรับตัวลดลงปริมาณของร้านค้าสะดวกซื้อตามอุปสงค์ที่ลดลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งกระทบต่อการบริโภคภายในประเทศ และการจํากัดการเดินทางระหว่างประเทศทําให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยลดลง

รวมถึงธุรกิจบริหารจัดการพื้นที่ได้ดําเนินมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 อย่างไรก็ตามธุรกิจอาหารและ เครื่องดื่มมีรายได้เพิ่มขึ้น 874 ล้านบาท หรือ 9.2% สอดคล้องกับการขยายเครือข่ายของร้านคาเฟ่อเมซอน และร้านอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ ที่เพิ่มข้ึนจํานวน 413 ร้านค้า 

ธุรกิจในต่างประเทศ รายได้ลด 36.5%

ธุรกิจในต่างประเทศ รายได้ขายและบริการ ลดลง 12,295 ล้านบาท หรือ 36.5%) จากปริมาณขายในกัมพูชาและฟิลิปปินส์ลดลงโดย หลักจากน้ํามันอากาศยานที่เที่ยวบินระหว่างประเทศยังไม่ฟื้นตัวจากสถานการณ์โรค COVID-19

สําหรับลาว ปริมาณขายเบนซินและดีเซล ดีขึ้นจากการขยายสถานีบริการเพิ่มขึ้น และอีกทั้งมาตรการป้องกันการระบาดจาก COVID-19 เช่น การปิดชายแดนไทย-ลาว ช่วยส่งเสริมให้มีการเดินทางในลาวมากขึ้น สําหรับราคาขายเฉลี่ย ลดลงตามราคาน้ํามันในตลาดโลก ทําให้รายได้ขายลดลงในทุกประเทศ

ในปีนี้ OR มีแผนลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยขยายเครือข่ายทั้งธุรกิจน้ํามัน และธุรกิจ Non-Oil ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยณ 31 ธันวาคม 2563 มีสถานีบริการน้ํามันภายใต้แบรนด์ PTT Station จํานวน 2,334 สถานี และร้านคาเฟ่ อเมซอน  3,575 สาขา และร้านเท็กซัส ชิคเก้น 78 แห่ง

นอกจากนี้ OR ยังมีโครงการลงทุนที่สําคัญเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการดําเนิน ธุรกิจ โดยมีความคืบหน้า คือ การก่อสร้างโรงงานเบเกอรี่ส่วนกลาง ศูนย์กระจายสินค้าสําหรับธุรกิจคาเฟ่อเมซอน โรงผลิตผงผสมเครื่องดื่ม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพ และควบคุมมาตรฐานและคุณภาพ โดยมีแผนจะแล้วเสร็จภายในปี 2564

นอกจากนี้ การดําเนินการก่อสร้างคลังเก็บผลิตภัณฑ์แห่งใหม่ในเมียนมาผ่านบริษัทร่วมค้า Brighter Energy Company Limited (BE) เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจน้ํามันในเมียนมา โดยมีแผนจะแล้วเสร็จภายในปี 2564 

หบวนต้าชี้เสี่ยงเจอ Cash Balance

บล.หยวนต้า ระบุว่าหากอิง Bloomberg Consensusคาดผลกำไรสทุธิปี 2564 ที่ 10,213 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 16% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของอุป สงค์น้ำมันและเศรษฐกิจหลังวิกฤติ COVID-19 เริ่มคลี่คลาย

ในระยะกลางการเติบโตของ OR จะมาจากการขยายตัวของธุรกิจ Non-Oil และธุรกิจ ในต่างประเทศกลุ่ม CLMV ซึ่งมีอตัราการเติบโตของเศรษฐกิจสูง ขณะที่ธุรกิจสถานีบรกิารน้ำมันในไทยจะยังสามารถเป็นแหล่งรายได้หลักและสร้างกระแสเงินสดต่อไปได้

ธุรกิจของ OR มีความเสี่ยงจากการปรับขึ้นราคาน้ำมันดิบ เนื่องจากราคาค้าปลีกน้ำมันมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าราคาน้ำมันดิบ จึงส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นของ OR ลดลงได้ นอกจากนี้รฐับาลยังมีโอกาสแทรกแซงราคาน้ำมัน โดยการประกาศใช้ Price Ceiling ซึ่งะส่งผล ให้อัตรากำไรขั้นต้นของ OR จำกัด

เทคโนโลยี EV จะทำให้ OR เผชิญความเสี่ยงจากความต้องการใช้น้ำมันปิโตรเลียมที่จะลดลงในระยะยาว อย่างไรก็ตาม OR สามารถลดความเสี่ยงและเปลี่ยนเป็นการสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจได้จากการติดตั้ง EV Charger ในสถานีบริการของตัวเอง ซึ่งปัจจุบันมี 25 แห่ง

ผลกำไรสุทธิปี 2563 ท่ี 8,791 ล้านบาท คิดเป็น EPS 0.76 บาท จากจนำวนหุ้น 11,610 ล้านโดยหุ้นมีความเสี่ยง PER≥40 เท่าเข้าเกณฑ์ Cash Balance หากราคาตลาดเกิน 30.25 บาท

บล.หบวยต้าระบุว่ายังไม่มีคำแนะนำสำหรับ OR เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการศึกษาพื้นฐานของบริษัท แต่หากอิงสมมติฐานกำไรสทุธิปี 2564 ที่11,000-13,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น EPS  ราว 0.92-1.08 บาท ราคาปัจจุบันจะอยู่ที่ราว PER 2564 ที่ 27.3–32.1 เท่า ซึ่งสูงกว่าคู่แข่งที่ซื้อขายบน PER ระดับ 16 เท่าและใกล้เคียง PER เฉลี่ยของกลุ่มค้าปลีกท่ี 30 เท่า

อ่าข่าวเพิ่มเติม: