Stock

‘แอน-จักรพงษ์’ ร่อนจดหมายชี้แจงถึง ‘ผู้ถือหุ้น-ผู้ถือหุ้นกู้’ หลังยื่นขอฟื้นฟูกิจการ

“แอน จักรพงษ์” ร่อนจดหมายชี้แจงถึง “ผู้ถือหุ้น-ผู้ถือหุ้นกู้-สถาบันทางการเงิน-คู่ค้า-เจ้าหนี้” หลังยื่นขอฟื้นฟูกิจการ

จากกรณีที่ นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) หรือ JKN รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทในฐานะลูกหนี้ ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ และเสนอผู้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ ต่อศาลล้มละลายกลางนั้น

แอน จักรพงษ์

ล่าสุด JKN ได้ส่งจดหมายชี้แจงถึงผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ สถาบันทางการเงิน คู่ค้า เจ้าหนี้ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน โดยระบุว่า บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ และเสนอผู้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ ต่อศาลล้มละลายกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ บริษัทขอชี้แจงให้ทุกท่านทราบว่า ตามที่ทุกท่านได้รับทราบเสมอมาว่า ในการดำเนินธุรกิจตลอดมาของบริษัทนั้น บริษัทได้อาศัยแหล่งเงินทุนจากการดำเนินกิจการของบริษัทควบคู่กับแหล่งเงินทุนที่เกิดจากการออกตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้ โดยบริษัทได้นำกระแสเงินสดที่ได้จากการประกอบกิจการมาชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตลอดมา แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนทั้งหลายต่างมีความต้องการแหล่งเงินทุนในตลาดตราสารหนี้ที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้บริษัทต้องปรับต้นทุนทางการเงินของตราสารหนี้ให้สูงขึ้นทุกปี ซึ่งกรณีดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทต้องตกอยู่ในสภาวะขาดเงินทุนหมุนเวียนและขาดสภาพคล่องในท้ายที่สุด

อย่างไรก็ดี บริษัทขอเรียนว่า บริษัทได้ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเสมอมาในการเจรจาเพื่อขอผ่อนผันการชำระหนี้ต่าง ๆ โดยบริษัทไม่ได้มีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงไม่ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหลาย หรือประวิงเวลาในการถูกบังคับชำระหนี้แต่อย่างใดแต่เนื่องจากบริษัทได้ประสบกับปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินและอาจส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ดังนั้น บริษัทจึงได้พิจารณาและเชื่อมั่นว่า การฟื้นฟูกิจการจะเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ไขปัญหาที่บริษัทต้องประสบอยู่ และหากได้มีการแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างหนี้โดยการฟื้นฟูกิจการ โดยได้รับความร่วมมือกับเจ้าหนี้และบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทในฐานะผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจด้านลิขสิทธิ์และมีศักยภาพในการประกอบธุรกิจ ย่อมสามารถวางแผนการดำเนินงานธุรกิจที่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนผู้บริโภคทั่วไปเพื่อที่จะพัฒนาสินทรัพย์ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

ทั้งยังสามารถดำเนินโครงการใหม่ ๆ ที่จะก่อให้เกิดรายได้ที่จะสามารถนำมาชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหลายในจำนวนที่มากขึ้นต่อไปได้ ตลอดจนบริษัทจะสามารถสร้างผลกำไรจากการดำเนินกิจการต่อไปในอนาคต และจะทำให้เจ้าหนี้ทั้งหลายได้รับชำระหนี้มากกว่าในกรณีที่กิจการของบริษัทต้องล้มละลาย

ทั้งนี้ บริษัทจึงขอเรียนให้ทุกท่านทราบและขอให้ทุกท่านโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การฟื้นฟูกิจการของบริษัทเป็นไปได้ด้วยดี

แอน จักรพงษ์

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
Siree Osiri OHO BANGKOK