Stock

‘เบทาโกร’ โตตามคาดทุกกลุ่มธุรกิจ!!

หุ้น BTG หรือ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทอาหารชั้นนำระดับสากล (World-Class Branded Food Company) ที่ถูกจับตามองจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก เพราะหลังการเข้าระดมทุนเสนอขายหุ้น IPO เมื่อช่วงปลายปีก่อน ราคาหุ้นก็ยังไม่สามารถขึ้นไปยืนเหนือระดับราคาจองซื้อที่ 40 บาท

อย่างไรก็ตาม BTG ได้รายงานภาพรวมการดำเนินธุรกิจในปี 2565 ถือว่าเป็นการเติบโตที่แข็งแกร่งมากทีเดียว โดยบริษัทมีรายได้รวม 113,876.8 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้น 31.3% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ทำได้ 86,743.7 ล้านบาท ปัจจัยหลักเป็นผลมาจากการเติบโตของรายได้ จากการขายสินค้าและการให้บริการของทุกกลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่

shutterstock 2198251523

1.  กลุ่มธุรกิจเกษตร เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคาขายสินค้า ตามการเพิ่มขึ้นของต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์

2. กลุ่มธุรกจิอาหารและโปรตีน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคาขายผลิตภัณฑ์หมู ไก่ ไข่ไก่ อาหารแปรรูป และเนื้อสัตว์แปรรูป ทั้งในประเทศและในตลาดส่งออก รวมถึงการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขายตามความต้องการที่สูงขึ้น

3. กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ โดยหลักเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของขายอาหารสัตว์ และราคาขายสัตว์ที่มี ชีวิตทั้งในประเทศกัมพูชาและประเทศลาว

4. กลุ่มธุรกิจสัตว์เลี้ยง เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขายและราคาขายอาหารสัตว์เลี้ยง สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทที่มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากําไรสูงมากยิ่งขึ้น

เบทาโกร

ส่งผลให้ EBITDA ของ BTG ในปี2565 อย่ทูี่ระดับ 14,515.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 155.1% จากปีก่อน และมี EBITDA Margin เท่ากับ 12.7% สูงขึ้นจากปีก่อนที่ทำได้ 6.6% โดยหลักแล้วเป็นผลจากอัตรากำไรของกลุ่มธุรกิจอาหารและโปรตีน ประกอบกับการลดลงของสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้ เพราะได้ประโยชน์จากการประหยดัต่อขนาด (Economy of Scale) ตามปริมาณขายที่มากขึ้น

เท่ากับว่าในปี 2565 BTG มีกําไรสุทธิอยู่ที่ระดับ 7,937.7 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 685.5% เมื่อเทียบช่วงปีก่อนที่มีกำไรสุทธิเท่ากับ 1,010.5 ล้านบาท ขณะที่ในปีนี้บริษัทยังมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 7% ดีขึ้นจากปีก่อนที่ทำได้เพียง 1.2%

จากผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยม ทำให้ BTG ประกาศจ่ายเงินปันผลงวดประจำปี 2565 จำนวน 1 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 1,934,800,000 บาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) 0.10 บาท และจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 0.90 บาท

กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) 14 มีนาคม 2566 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 เพื่อจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 โดยมีจะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในวันที่ 21 เมษายนนี้

สรุปผลงาน BETAGRO@300x 100

อ่านข่าวเพิ่มเติม 

Avatar photo
แชร์วิธีคิด แบ่งปันความรู้ การเงิน การลงทุน