Personal Finance

ลูกหนี้ต้องรู้! ยอดหนี้ไม่เกิน 1,000 บาท ห้ามเก็บค่าธรรมเนียม ‘ทวงหนี้’

ราชกิจจาฯ ประกาศชัด เกณฑ์ทวงหนี้ใหม่ กำหนดค่าธรรมเนีนม ค่าใช้จ่ายในการทวงถามหนี้ ค้างชำระ หนี้สะสม ไม่เกิน 1,000 บาท ห้ามเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการทวงหนี้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 (1) ประกอบมาตรา 13 (1) แห่งพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ทวงหนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่องการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการทวงถามหนี้”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับ แต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ในประกาศนี้ “ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการทวงถามหนี้” หมายความว่า จำนวนเงินที่ได้กำหนดไว้เป็นค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายในการทวงถามหนี้จากลูกหนี้ หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้ เพื่อการทวงถามหนี้ โดยต้องมีหลักฐาน หรือเอกสารเกี่ยวกับการทวงถามหนี้ ให้สามารถตรวจสอบได้ แต่ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการติดตามเอาทรัพย์กลับคืน

“รอบการทวงถามหนี้” หมายความว่า รอบระยะเวลาเพื่อการทวงถามหนี้ โดยนับตั้งแต่วันผิดนัดชำระหนี้ของงวดนั้น จนถึงวันครบกำหนดชำระหนึ่งงวดถัดไป ทั้งนี้ การนับหนึ่งรอบระยะเวลาดังกล่าว จะต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน

ทวงหนี้

ข้อ 4 เมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ และมีการทวงถามหนี้ผู้ทวงถามหนี้ อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการทวงถามหนี้ได้ดังนี้

(1) ไม่เกินห้าสิบบาทต่อรอบการทวงถามหนี้ ในกรณีลูกหนี้มีหนี้ค้างชำระหนึ่งงวด

(2) ไม่เกินหนึ่งร้อยบาทต่อรอบการทวงถามหนี้ ในกรณีลูกหนี้มีหนี้ค้างชำระมากกว่าหนึ่งงวด

สำหรับหนี้ประเภทให้เช่าซื้อ หรือให้เช่าแบบลิสซิ่ง ในสินค้าประเภทรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการทวงถามหนี้เพิ่มเติมจากวรรคหนึ่ง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการลงพื้นที่ ติดตามทวงถามหนี้ ตามที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ไม่เกินสี่ร้อยบาทต่อรอบการทวงถามหนี้ และให้เรียกเก็บได้เฉพาะกรณีที่ ลูกหนี้มีหนี้ค้างชำระมากกว่าหนึ่งงวด

ข้อ 5 ห้ามมิให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการทวงถามหนี้ตามข้อ 4 สำหรับกรณีลูกหนี้มีหนี้ค้างชำระ หรือหนี้ที่ถึงกำหนดชำระสะสม ไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ 6 ห้ามมิให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการทวงถามหนี้อีก ภายหลังจากได้รับชำระหนี้ครบตามจำนวน หรือมีการบอกเลิกสัญญาแล้วตามกฎหมาย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo