Personal Finance

‘เงินเดือนข้าราชการ – ค่าจ้างลูกจ้างประจำ’ โอนเข้าพรุ่งนี้ 26 มีนาคม 2564

 กางปฏิทินกรมบัญชีกลาง “เงินเดือนข้าราชการ – ค่าจ้างลูกจ้างประจำ” โอนเข้าพรุ่งนี้ วันที่ 26 มีนาคม 2564 กางกระเป๋าตังค์รอเลย!

ใกล้สิ้นเดือน มีนาคม 2564 แล้ว มาเช็คปฏิทิน “เงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินบำนาญ” ของกรมบัญชีกลางดีกว่าว่า ในเดือนนี้เงินจะเข้าวันไหน

แต่บอกให้ดีใจนิดนึงว่า เงินทั้งหมดจะโอนเข้าภายในสัปดาห์นี้ เพราะฉะนั้นเตรียมบัตรเอทีเอ็ม (ATM) กางกระเป๋าตังค์ รอรับกันให้ดี ๆ

ข้าราชการ มีนาคม 2564

กางปฏิทิน “เงินเดือน – ค่าจ้าง” ปี 2564

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้าง ประจำปี 2564 มีรายละเอียดดังนี้

 • เดือนมกราคม วันที่ 26 มกราคม 2564
 • เดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
 • เดือนมีนาคม วันที่ 26 มีนาคม 2564

เพราะฉะนั้น เงินเดือนข้าราชการ และค่าจ้างลูกจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 จะโอนเข้าในวันพรุ่งนี้ (26 มี.ค.)

 • เดือนเมษายน วันที่ 27 เมษายน 2564
 • เดือนพฤษภาคม วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
 • เดือนมิถุนายน วันที่ 25 มิถุนายน 2564
 • เดือนกรกฎาคม วันที่ 22 กรกฎาคม 2564
 • เดือนสิงหาคม วันที่ 26 สิงหาคม 2564
 • เดือนกันยายน วันที่ 27 กันยายน 2564
 • เดือนตุลาคม วันที่ 26 ตุลาคม 2564
 • เดือนพฤศจิกายน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
 • เดือนธันวาคม วันที่ 27 ธันวาคม 2564
เงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้าง 2564
ปฏิทินเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ปี 2564

กางปฏิทิน “เงินบำนาญ” ปี2564

ปฏิทินการจ่ายบำนาญรายเดือนของข้าราชการเกษียณอายุผู้รับบำนาญ ประจำปี 2564 มีรายละเอียดดังนี้

 • เดือนมกราคม วันที่ 22 มกราคม 2564
 • เดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
 • เดือนมีนาคม วันที่ 24 มีนาคม 2564
 • เดือนเมษายน วันที่ 23 เมษายน 2564
 • เดือนพฤษภาคม วันที่ 21 พฤษภาคม 2564
 • เดือนมิถุนายน วันที่ 23 มิถุนายน 2564
 • เดือนกรกฎาคม วันที่ 20 กรกฎาคม 2564
 • เดือนสิงหาคม วันที่ 24 สิงหาคม 2564
 • เดือนกันยายน วันที่ 22 กันยายน 2564
 • เดือนตุลาคม วันที่ 21 ตุลาคม 2564
 • เดือนพฤศจิกายน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
 • เดือนธันวาคม วันที่ 23 ธันวาคม 2564

นอกจากนี้ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และข้าราชการเกษียณอายุที่มีสิทธิรับเงินบำนาญ ก็สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง คลิกที่นี่ เพิ่มเติม

บำนาญ ข้าราชการ 2564
ปฏิทินเงินบำนาญของผู้รับบำนาญ ปี 2564

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo