ดูหนังออนไลน์
Finance

ธปท.แต่งตั้ง-โยกย้าย ผู้บริหารระดับสูง 5 ตำแหน่ง

แต่งตั้งโยกย้าย 5 ตำแหน่ง บอร์ดธปท. ตั้งผู้บริหารระดับสูง 2 ตำแหน่ง พร้อมโยกย้ายอีก 3 ตำแหน่ง มีผล 1 ตุลาคมนี้

การประชุมคณะกรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง 2 ตำแหน่ง

แต่งตั้งโยกย้าย

1. เลื่อนตำแหน่ง นายปิติ ดิษยทัต ผู้อำนวยการอาวุโส สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็น ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน
2. เลื่อนตำแหน่ง นางสุวรรณา เชื้อบุญชัย ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย สายกฎหมาย เป็น ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกฎหมาย

และที่ประชุมฯ รับทราบการโยกย้ายของผู้บริหารระดับสูง ดังนี้

1. ย้าย นางนวอร เดชสุวรรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
2. ย้าย นางรุ่ง มัลลิกะมาส ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายเสถียรภาพระบบการเงินและยุทธศาสตร์องค์กร ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน
3. ย้าย นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายยุทธศาสตร์และวางแผนองค์กร

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

อ่านข่าวเพิ่มเติม: