Stock - Finance

การบินไทยเสนอ ‘เจ้าหนี้’ ขอกู้เงินด่วน 5 หมื่นล้าน (ตอน3)

การบินไทยกู้เงิน เปิดแผนฟื้นฟูการบินไทย เสนอที่ประชุมเจ้าหนี้ 12 พ.ค.นี้ ย้ำการบินไทยต้องการสินเชื่อใหม่ หรือเงินกู้ด่วน 5 หมื่นล้านภายใน 2-3 ปี  นับจากวันอนุมัติแผน  สะพัด! “จักรกฤศฏิ์”ถอนตัวผู้บริหารแผนฟื้นฟูการบินไทย 

ตามแผนฟื้นฟูกิจกิจของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI ที่จะเสนอต่อที่ประชุมเจ้าหนี้ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นอกจากเป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างองค์กร การลดจำนวนพนักงาน ลดจำนวนผู้บริหาร  ลดขนาดฝูงบินแล้ว ยังมีความจำเป็นต้องหาแหล่งเงินกู้ให้กับองค์กร ภายใต้การปรับโครงสร้างใหม่เพื่อบริหารธุรกิจ การบินไทยจำเป็นต้องเสนอต่อที่ประชุมเจ้าหนี้เพื่อขออนุมัติแผน คาดว่าจะเสนอไปยังศาลล้มละลายกลางได้ปลายเดือนพฤษภาคมนี้ ในการประชุมเจ้าหนี้วันที่ 12 พฤษภาคมนี้ นอกจากเป็นการอนุมัติแผนของการบินไทยแล้ว ยังมีการอนุมัติคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูการบินไทยด้วย ในส่วนของการบินไทยได้อนุมัติให้นา ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ และ นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล เป็นผู้บริหารแผน

ล่าสุดแหล่งข่าวจากการบินไทย กล่าวว่าในส่วนของ นายพาราพันธกุล มีการพูดกันมากในการบินไทย ว่าจะไม่ขอรับหน้าที่เป็นผู้บริหารแผนแล้ว เรื่องดังกล่าวหากไม่รับจริงทางกระทรวงการคังต้องเสนอชื่อคนใหม่เข้ามาใหม่

S 14352413

การบินไทยกู้เงิน 5 หมื่นล้าน

การจัดหาเงินทุนและการระดมทุนรวมถึงแหล่งเงิน และเงื่อนไขของหนี้และเงินทุนดังกล่าว จากประมาณการทางการเงินรูปแบบความต่อเนื่องทางธุรกิจของการบินไทย ที่ช่วยให้สามารถชำระหนี้ได้ ตามแผนต้องได้รับการสนับสนุนทางการเงิน และ/ หรือ การเปิดสินเชื่อใหม่ และเงินกู้ยืมรวมไม่น้อยกว่า 5 หมื่นล้านบาท ในช่วง 2 ถึง 3 ปี นับจากวันอนุมัติแผน

โดยผู้บริหารแผนได้รับอนุญาตให้ใช้เงินทุนและ /หรือเครดิตใหม่ เป็นเงินทุนหมุนเวียนค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงานปกติ ค่าใช้จ่ายในการลงทุนของการบินไทย และบริษัทย่อยการปรับปรุงและซ่อมแซมทรัพย์สินของการบินไทย และการปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยการลดขนาดกำลังคนที่เหมาะสมการปรับปรุงและการพัฒนา การบริหารจัดการภายในเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการค้าตลอดจนการปรับเปลี่ยนฝูงบิน เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

ภายใต้แผนนี้ เจ้าหนี้ ตกลงที่จะให้การบินไทย ดำเนินการเพิ่มทุนการระดมทุนการจัดหาเงินกู้ และ/หรือรับการสนับสนุนทางการเงินในรูปแบบใด ๆ ด้วยเหตุนี้ผู้บริหารแผน อาจจัดหาทรัพย์สินที่ไม่ถูกปิดกั้น เพื่อเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินใหม่ จากสถาบันการเงินและ / หรือบุคคลอื่นและได้รับอนุญาตให้เจรจาและตกลงในข้อกำหนด และเงื่อนไขของข้อตกลง และเข้าสู่ข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ภาระหนี้ ข้างต้น เป็นหนี้ที่เกิดขึ้น โดยผู้บริหารแผน เพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างธุรกิจของการบินไทย ดังนั้นหนี้ดังกล่าวจึง ได้รับการคุ้มครองและถือเป็นหนี้บุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินของการบินไทยตามมาตรา 90/75 (3 ) และ 90/77 ของพระราชบัญญัติล้มละลาย

การบินไทย101

ผู้บริหารแผน อาจดำเนินการตามแผน เพื่อขอรับการสนับสนุนทางการเงินและ / หรือเครดิตและเงินกู้ใหม่

2.5 หมื่นล้านสินเชื่อใหม่ต้องได้

1. ขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุนรายใหม่ หรือผู้ถือหุ้นเดิม หรือบุคคลใดๆ เป็นเงินประมาณ 25,000 ล้านบาท กรณีที่ผู้บริหารแผนเห็นว่า การขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 25,000 ล้านบาท ให้กับผู้ลงทุนรายใหม่ หรือผู้ถือหุ้นเดิม  อาจไม่แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่อนุมัติแผน ผู้บริหารแผนอาจขอสินเชื่อใหม่ จากสถาบันการเงินเจ้าหนี้ของการบินไทย  เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้มาจำนวน 25,000 ล้านบาท  ทั้งนี้เพื่อให้การบินไทยมีสภาพคล่องเพียงพอสอดคล้องกับประมาณการทางการเงิน

2 การได้มาซึ่งเงินกู้ยืมใหม่ จากสถาบันการเงินเจ้าหนี้ข องการบินไทย หรือบุคคลอื่นจำนวน 25,000 ล้านบาท ในรูปแบบของเงินกู้ระยะยาวเงินกู้หมุนเวียน หรือตราสารอื่น ๆ หลังจากการเจรจาระหว่างผู้บริหารแผน และผู้สนับสนุนทางการเงิน

(ก)  กรณีที่เจ้าหนี้ถูกจัดกลุ่มเป็นเจ้าหนี้ชั้นที่ 5 หรือ 6 เจ้าหนี้รายนั้น จะมีสิทธิได้รับการชำระเงินล่วงหน้าในอัตรา 10%  ของจำนวนเงินที่เบิกออกของสินเชื่อใหม่ ที่ให้กับการบินไทย ดอกเบี้ยที่ถูกระงับ (ถ้ามี) จะถูกชำระคืนก่อนตามด้วยหนี้ส่วนที่ 1 ของหนี้ที่จะชำระคืนตามลำดับผกผัน การชำระเงินล่วงหน้าจะจัดสรรจากเงินสดส่วนเกินเท่านั้น

(ข)  กรณีของเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้รายนั้น ๆ มีสิทธิได้รับการชำระหนี้ล่วงหน้าในอัตรา 10%  ของจำนวนเงินที่เบิกออกของสินเชื่อใหม่ที่ให้กับการบินไทย ดอกเบี้ยที่ถูกระงับ (ถ้ามี) จะได้รับการชำระคืนก่อนตามด้วยส่วนที่ 1 ของหนี้ที่จะชำระคืนตามลำดับผกผัน การชำระเงินล่วงหน้าจะจัดสรรจากเงินสดส่วนเกินเท่านั้น

(ค) การจัดสรรการชำระหนี้ล่วงหน้าที่ระบุไว้ใน (ก) และ (ข)  ต้องทำตามสัดส่วนของเงินกู้ใหม่ และจำนวนเงินที่เบิกออกมา ผู้บริหารแผนมีอำนาจพิจารณาเงื่อนไขของเงินกู้ใหม่ดังกล่าวข้างต้นตามกรอบด้านล่าง (1) อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน  4% ต่อปี

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight