Finance

เปิดกู้ ‘สินเชื่อเสริมพลังฐานราก’ รอบใหม่แล้ว เช็คขั้นตอนที่นี่เลย!

ธนาคารออมสิน เปิดให้ลงทะเบียนกู้เงิน “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” รอบใหม่แล้ว หลังต้องปิดระบบชั่วคราว เนื่องจากมีผู้ยื่นกู้จำนวนมาก เช็คขั้นตอนลงทะเบียนผ่าน “MyMo” ที่นี่ได้เลย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจาก ธนาคารออมสิน ต้องปิดระบบการลงทะเบียนเพื่อขอยื่นกู้เงิน “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” ตั้งแต่เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา เนื่องจากมีผู้ยื่นขอลงทะเบียนจำนวนมาก โดยล่าสุดธนาคารได้เปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น “MyMo” อีกครั้งแล้ววันนี้

ทั้งนี้ “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” เป็นสินเชื่อที่เปิดให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ “โควิด” โดยมีวงเงินสูงสุดรายละ 50,000 บาท

สำหรับรายละเอียด “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” มีดังนี้

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารออมสินหรือปิดบัญชีมาแล้วไม่เกิน 3 ปี
 • เป็นผู้ประกอบการรายย่อย/ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย ผู้ประกอบอาชีพด้านบริการอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน/ ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ อายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้
 • ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน
 • ไม่เป็นผู้ที่ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ

ทั้งนี้ ธนาคารจะพิจารณาคุณสมบัติโดยยึดข้อมูลลูกค้าที่เคยให้ไว้กับธนาคารออมสินสาขา

ระยะเวลาชำระเงินกู้

 • สูงสุดไม่เกิน 3 ปี (30 งวด) ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก (เงินต้นและดอกเบี้ย)

จำนวนเงินให้กู้

 • ทุกอาชีพให้กู้ตามความจําเป็นและความสามารถในการชําระคืนสูงสุดไม่เกินรายละ 50,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.35 ต่อเดือน (Flat Rate)
 • อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้คิดเพิ่มจากอัตราเดิมอีกร้อยละ 0.50 ต่อเดือนของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ

หลักประกันการกู้เงิน

 • ไม่มีหลักประกัน

ค่าธรรมเนียม

 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

เอกสารประกอบการกู้

 • บัตรประจำตัวประชาชน

การสมัครขอสินเชื่อ

 • แจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อได้ด้วยตนเอง ผ่าน Mobile Banking (MyMo) โดยสามารถบันทึกข้อมูลรายละเอียดการขอสินเชื่อในรูปแบบ e-Slip (.jpg) ได้

ทั้งนี้ หากการขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากยังไม่เต็มจำนวน และมีความประสงค์จะขอกู้วงเงินที่เหลือภายหลัง จะต้องขอกู้สินเชื่อวงเงินที่เหลือผ่านช่องทางสาขาของธนาคารออมสินเท่านั้น

การแจ้งผลการพิจารณา

ธนาคารแจ้งผลการพิจาณาอนุมัติสินเชื่อผ่าน SMS และ Notification บน Mobile Banking (MyMo) ภายใน 24 ชม. หากผ่านการพิจารณาสินเชื่อ จะต้องยืนยันการทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ e-Contract หลังจากธนาคารแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติ ภายใน 7 วัน

การทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ e-Contract

 • ยืนยันทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ e-Contract ผ่าน Mobile Banking (MyMo) ด้วยการยืนยันเสมือนการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการระบุรหัส Passcode และ OTP
 • ธนาคารจัดส่งสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ e-Contract (ไฟล์.PDF) ไปยัง e-mail ของลูกค้าที่ยืนยันบน Mobile Banking (MyMo) และจัดเก็บไว้ในระบบงานของธนาคาร
 • ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีหลักบน Mobile Banking (MyMo) ภายใน 24 ชม. นับจากการทำสัญญา

การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

ต้องไม่เป็นผู้กู้สินเชื่อภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบดังต่อไปนี้

 • สินเชื่อ แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
 • สินเชื่อ แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ (ระยะ 2)
 • สินเชื่อ ธนาคารประชาชนเพื่อผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • สินเชื่อ ธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ
 • สินเชื่อ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับผู้มีอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)
 • สินเชื่อ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับผู้มีรายได้ประจํา ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)
 • สินเชื่อ เสริมพลังฐานราก (สร้างงานรายเดี่ยว)

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ยื่นขอสินเชื่อและจัดทํานิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563

สำหรับวิธีลงทะเบียน มีดังนี้

ธนาคารออมสินสินเชื่อเสริมพลังฐานราก2ธนาคารออมสินสินเชื่อเสริมพลังฐานราก4ธนาคารออมสินธนาคารออมสิน

อ่านข่าวเพิ่มเติม