Finance

ธปท.ออกประกาศหลักเกณฑ์ “Banking Agent”


แบงก์ชาติ

ธนาคารแห่งประเทศไทย ออกประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับช่องทางให้บริการของธนาคารพาณิชย์ ระบุ การตั้ง Banking Agent กำหนดให้รับถอนเงินและจ่ายเงินสําหรับรายย่อย ให้บริการได้ไม่เกิน 5,000 บาทต่อรายการ และไม่เกิน 20,000 บาทต่อวัน พร้อมยึดหลักบริหารความเสี่ยง ดูแลผู้ใช้บริการเหมาะสม รัดกุม

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับช่องทางให้บริการของธนาคารพาณิชย์ ว่า เหตุผลในการออกประกาศ ในปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเพื่อตอบสนอง ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้า ประกอบกับพัฒนาการทางเทคโนโลยีและธุรกรรมต่าง ๆ ทําให้ประชาชนหรือลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการของธนาคารพาณิชย์ได้อย่างสะดวกและทั่วถึง มากขึ้น ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นถึงความสําคัญดังกล่าว จึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับช่องทางให้บริการ 3 ฉบับ ได้แก่ ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ การประกอบกิจการสาขาธนาคารพาณิชย์ ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งตัวแทนของสถาบันการเงิน (Banking Agent) และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ให้บริการการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความยืดหยุ่นและสอดรับกับความต้องการของลูกค้า เพื่อส่งเสริมให้ธนาคารพาณิชย์สามารถบริหารจัดการช่องทางให้บริการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น โดยยังคงหลักการเดิมที่ให้ธนาคารพาณิชย์สามารถให้บริการแก่ลูกค้าและประชาชนทุกกลุ่มได้อย่างทั่วถึง

ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ช่องทางให้บริการในประกาศฉบับนี้ ในประเด็นสําคัญ เช่น การเพิ่มความยืดหยุ่นในขอบเขตการให้บริการและการขออนุญาตเพื่อรองรับ การเปิด – ปิดสาขา การปรับเปลี่ยนรูปแบบสาขาและวันเวลาทําการให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม โดยไม่จําเป็นต้องให้บริการพื้นฐานครบทั้ง 4 ประเภท (การฝาก ถอน โอน เปิด – ปิดบัญชี) ซึ่งลูกค้าสามารถได้รับบริการผ่านช่องทางอื่นที่มีต้นทุนการให้บริการที่ต่ำลงได้ เช่น ผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ หรือ mobile banking การให้ธนาคารพาณิชย์นําเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น การขยายประเภทตัวแทน (banking agent) และขอบเขตการให้บริการเพื่อเป็นทางเลือกให้ธนาคารพาณิชย์ในการบริหารช่องทางให้บริการ เป็นต้น

นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นถึงความสําคัญในเรื่องมาตรฐานการให้บริการที่ดี จึงได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์ให้ธนาคารพาณิชย์มีการบริหารความเสี่ยงและการดูแลผู้ใช้บริการที่เหมาะสม รัดกุม และเป็นธรรมผ่านนโยบายด้านช่องทางให้บริการที่ได้รับการอนุมัติ และดูแลติดตามการดําเนินการโดยคณะกรรมการของธนาคารพาณิชย์ด้วย

โดยส่วนหนึ่งของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับช่องทางให้บริการของธนาคารพาณิชย์ เกี่ยวกับ ตัวแทนของธนาคารพาณิชย์ (banking agent) โดย ธนาคารพาณิชย์สามารถแต่งตั้งตัวแทนเพื่อให้บริการรับฝากเงิน รับถอนเงิน จ่ายเงินสําหรับผู้ใช้บริการรายย่อยจ่ายเงินสําหรับผู้ใช้บริการรายใหญ่ รับชําระเงิน หรือบริการอื่นตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตแก่ผู้ใช้บริการแทนธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์ยังคงต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการให้บริการเสมือน เป็นผู้ดําเนินการเอง

ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งตัวแทนของธนาคารพาณิชย์ต้องเป็นไปตามขอบเขตและเงื่อนไข ประกอบด้วย 1) ธนาคารพาณิชย์อื่น 2) สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 3) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด 4) ผู้ให้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบธุรกิจบริการที่ต้องได้รับอนุญาตก่อนให้บริการ 5) นิติบุคคลอื่น เช่น ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด กองทุนหมู่บ้าน สหกรณ์ ซึ่งมีคุณสมบัติ เช่นมีหลักแหล่งในการให้บริการที่ชัดเจน มีเครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบที่เหมาะสม

สำหรับ ขอบเขตและเงื่อนไขการให้บริการ ตัวแทนรับถอนเงินและตัวแทนจ่ายเงินสําหรับผู้ใช้บริการรายย่อยสามารถให้บริการได้ไม่เกิน 5,000 บาทต่อรายการ และไม่เกิน 20,000 บาทต่อวัน สําหรับผู้ใช้บริการแต่ละราย

ในกรณีที่ธนาคารพาณิชย์ประสงค์จะแต่งตั้งตัวแทนที่มีประเภท และ/หรือขอบเขตและเงื่อนไขที่นอกเหนือจากที่กําหนด ให้ธนาคารพาณิชย์ขออนุญาตธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นรายกรณี นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชย์จะต้องให้ความสําคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการกํากับดูแลเฉพาะสําหรับตัวแทนของธนาคารพาณิชย์ (banking agent)

ในกรณีที่ตัวแทนของธนาคารพาณิชย์มอบหมายหรือว่าจ้างผู้รับจ้างช่วงงานต่อ (subcontract) ในงานบางส่วนหรือทั้งหมด ผู้รับจ้างช่วงงานต่อนั้นจะต้องเป็นประเภทตัวแทนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์แต่งตั้งเป็นตัวแทนสําหรับให้บริการประเภทนั้นๆ

Siree Osiri OHO BANGKOK