Finance

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ปลื้ม รีดภาษีได้สูงกว่าประมาณการ 36.70%

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ปลื้ม รีดภาษีได้สูงกว่าประมาณการ 36.70% กว่า 1.2 หมื่นล้านบาท

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีและมอบรางวัลแก่สำนักงานเขตและเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีดีเด่นของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดยกล่าวว่า ปีนี้น่าจะเป็นปีที่จัดเก็บรายได้ได้สูงเป็นประวัติการณ์ของกรุงเทพมหานครปีหนึ่ง รวมถึงเป็นปีที่มีความท้าทาย เพราะมีการเปลี่ยนระบบการจัดเก็บจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงมีการใช้ระบบ BMA TAX ด้วย แต่พวกเราทุกคนก็สามารถผ่านมาได้ ต่อไปก็จะเหลือเรื่องภาษีป้ายที่อนาคตจะต้องทำให้เป็น Open Data มากขึ้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และลดข้อครหาในเรื่องการประเมิน หรือลดปัญหาการเสียภาษีไม่ครบถ้วน

ปลื้ม! รีดภาษีได้เพียบ

“ขอขอบคุณทุกคนที่ทำงานกันอย่างหนักในปีที่ผ่านมา เชื่อว่าทุกอย่างเป็นเรื่องของทีมเวิร์คที่ต้องทำงานร่วมกัน ฉะนั้น หากมีปัญหาอะไรให้รีบบอก หัวใจคือ ต้องมีการคาดการณ์อนาคต คาดการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และรับมือให้ได้ เพราะเรื่องรายได้ หากเกิดข้อผิดพลาดแล้วจะเกิดผลกระทบเป็นอย่างมาก ถ้าไม่มีการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้า เมื่อเกิดปัญหาขึ้นอาจจะแก้ไขไม่ทัน โอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลจัดเก็บภาษีดีเด่นของกรุงเทพมหานครทุกคนด้วย” ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าว

ชัชชาติ

จัดภาษีได้สูงกว่าประมาณการ

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการคลัง จัดพิธีมอบรางวัลแก่สำนักงานเขตและเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีดีเด่นของกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อยกย่องชมเชยสำนักงานเขตที่จัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วตามประมาณการ รวมถึงเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษี ที่ได้มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรุงเทพมหานครได้กำหนดประมาณการรายรับภาษี 4 ประเภท ได้แก่ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  เป็นจำนวนเงินรวม 9,360 ล้านบาท และได้กำหนดเป้าหมายให้สำนักงานเขตจัดเก็บภาษีทั้ง 4 ประเภทไว้รวม 14,550 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

สามารถจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่กำหนด โดยจัดเก็บได้เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 12,795.12 ล้านบาท คิดเป็น 87.94% ของเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งถือว่าผลการจัดเก็บจริงสูงกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ถึง 36.70%

การจัดพิธีมอบโล่พร้อมใบประกาศเกียรติคุณให้แก่สำนักงานเขตและเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษี ที่มีผลงานการจัดเก็บภาษีดีเด่น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ยกย่อง ชมเชยแก่หน่วยงานและผู้ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่มีผลงานดีเด่น เป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขต ตลอดจนเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษี มีความมุ่งมั่นปรับปรุงการทำงานอันจะส่งผลให้จัดเก็บภาษีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยได้ดำเนินการมาเป็นประจำ จนกระทั่งระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 ไม่มีการดำเนินงาน เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ชัชชาติ

รายละเอียด 42 รางวัลด้านภาษี

สำหรับในวันนี้มีรางวัลที่มอบให้แก่สำนักงานเขต 6 ประเภทรางวัล รางวัลสำหรับเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษี 4 ประเภทรางวัล รวมทั้งสิ้น 42 รางวัล ดังนี้

 • รางวัลสำหรับสำนักงานเขต ประกอบด้วย
 1. รางวัลสำนักงานเขตที่มีสัดส่วนผลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเกินกว่าประมาณการ เป็นจำนวนเงินสูงสุด จำนวน 3 รางวัล
 2. รางวัลสำนักงานเขตที่สามารถจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้จำนวนรายสูงสุด จำนวน 3 รางวัล
 3. รางวัลสำนักงานเขตที่มีสัดส่วนผลการจัดเก็บภาษีป้ายเกินกว่าประมาณการ เป็นจำนวนเงินสูงสุด จำนวน 3 รางวัล
 4. รางวัลสำนักงานเขตที่สามารถจัดเก็บภาษีป้ายได้จำนวนรายสูงสุด จำนวน 3 รางวัล
 5. รางวัลสำนักงานเขตที่มีสัดส่วนผลการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินเกินกว่าประมาณการ เป็นจำนวนเงินสูงสุด จำนวน 3 รางวัล
 6. รางวัลสำนักงานเขตที่มีสัดส่วนผลการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่เกินกว่าประมาณการ เป็นจำนวนเงินสูงสุด จำนวน 3 รางวัล

ชัชชาติ

 • รางวัลสำหรับเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษี ประกอบด้วย
 1. รางวัลเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีที่มีผลการดำเนินงานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดีเด่น กลุ่มเขตละ 1 รางวัล จำนวน 6 รางวัล
 2. รางวัลเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีที่มีผลการดำเนินงานจัดเก็บภาษีป้ายดีเด่น กลุ่มเขตละ 1 รางวัล จำนวน 6 รางวัล
 3. รางวัลเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีที่มีผลการดำเนินงานจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินดีเด่นกลุ่มเขตละ 1 รางวัล จำนวน 6 รางวัล
 4. รางวัลเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีที่มีผลการดำเนินงานจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ดีเด่น กลุ่มเขตละ 1 รางวัล จำนวน 6 รางวัล

อนึ่ง ผู้เข้าร่วมพิธีในวันนี้ประกอบด้วย ผู้อำนวยการเขต และหัวหน้าฝ่ายรายได้จาก 50 สำนักงานเขต ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองรายได้ สำนักการคลัง รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 150 คน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo