ดูหนังออนไลน์
Finance

เตือนสมาชิกกอช. ส่งเงินออมสะสม 1 ครั้งต่อปี เพื่อรับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐ

เตือนสมาชิก กอช. ที่ได้รับผลกระทบธุรกิจจากโควิด-19 ไม่ต้องกังวลสิทธิการเป็นสมาชิก แนะควรส่งเงินออมสะสมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี ตั้งแต่ 50 บาท สูงสุด 13,200 บาท ต่อปี เพื่อรับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐ 

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. แนะสมาชิก กอช. ควรส่งเงินออมสะสมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี ตั้งแต่ 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี ไม่พลาดสิทธิการรับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐ ตามช่วงอายุของสมาชิก ทั้งนี้กอช. มีความยืดหยุ่นสูง สมาชิกไม่ต้องกังวลการส่งเงินออมสะสม แม้ได้รับผลกระทบสถานการณ์โควิด-19 สิทธิการเป็นสมาชิกยังคงอยู่ สมาชิกสามารถส่งเงินออมได้เมื่อพร้อม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า สมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กังวลใน การส่งเงินออมสะสมต่อเนื่อง แต่อย่างใดสมาชิกสามารถส่งเงินออมสะสมได้เมื่อพร้อม สิทธิในการเป็นสมาชิก ยังคงสภาพเดิม ทั้งนี้ สมาชิกควรส่งเงินออมสะสมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี ตั้งแต่ 50 บาท สูงสุด 13,200 บาท ต่อปี เพื่อรับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐ ตามช่วงอายุของสมาชิก

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ทุกวัน หรือ สมาชิกส่งเงินออมสะสม ได้ท่ีแอปพลิเคชัน “กอช.” เพื่อลดการเดินทางห่างไกลโควิด-19 หรือ หน่วยรับสมัครสมาชิกใกล้บ้านท่าน อาทิ ที่ว่าการอําเภอ ทั่วประเทศ สํานักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน ตัวแทน กอช. ประจําหมู่บ้าน ธ.ก.ส. ธอส. ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา รวมท้ังเคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้โลตัส บิ๊กซี ตู้บุญเติม และ เครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีสายด่วนเงินออม

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight