ดูหนังออนไลน์
Stock - Finance

ฟันปรับ 38 ล้าน ‘พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ’ ซีอีโอ SVI ใช้ข้อมูลอินไซด์ซื้อหุ้นบริษัท


ก.ล.ต. ฟันโทษ “พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SVI กับพวก ใช้ข้อมูลอินไซด์ซื้อหุ้นบริษัทก่อนประกาศงบฯ สั่งปรับรวม 38 ล้าน พ้นตำแหน่ง 1 ปี

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า ในช่วงเดือนมิถุนายน 2561 นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการของ บริษัท เอส วี ไอ จำกัด (มหาชน) หรือ SVI รู้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ของ SVI ที่มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวนมากอย่างมีนัยสำคัญ

และนายพงษ์ศักดิ์ได้ร่วมกับ นางสาวนนทิยา พลวัฒน์ ซื้อหุ้น SVI โดยใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของ บริษัท Eagle Mount Asia Equities Limited จำนวนรวม 23,951,000 หุ้น ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน ถึง 17 กรกฎาคม 2561  ก่อนมีการเปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 19.27 น.

พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ SVI

การกระทำของนายพงษ์ศักดิ์เป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ) ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559 มาตรา 242(1) ประกอบมาตรา 243(1) ซึ่งมีบทกำหนดโทษตามมาตรา 296 และมาตรา 296/2 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ที่แก้ไขโดยฉบับที่ 5 ประกอบมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และการกระทำของนางสาวนนทิยาเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 242(1) แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ที่แก้ไขโดยฉบับที่ 5 ซึ่งมีบทกำหนดโทษตามมาตรา 296 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ที่แก้ไขโดยฉบับที่ 5 ประกอบมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (ค.ม.พ.) มีมติให้ ก.ล.ต. นำมาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้บังคับกับนายพงษ์ศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SVI โดยให้ชำระเงินค่าปรับทางแพ่ง ส่งคืนผลประโยชน์ที่ได้รับหรือพึงได้รับจากการกระทำความผิด และชดใช้ค่าใช้จ่ายเนื่องจากการตรวจสอบการกระทำความผิด คิดเป็นเงินรวม 37,638,583 บาท และนางสาวนนทิยา โดยให้ชำระเงินค่าปรับทางแพ่งและชดใช้ค่าใช้จ่ายเนื่องจากการตรวจสอบการกระทำความผิด คิดเป็นเงินรวม 691,671 บาท รวมแล้วให้ทั้ง 2 รายชำระเงินจำนวน 38,330,254 บาท

พร้อมกำหนดระยะเวลาห้ามผู้กระทำความผิดทั้ง 2 รายเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ โดยในส่วนของนายพงษ์ศักดิ์ เป็นเวลา 12 เดือน และนางสาวนนทิยา เป็นเวลา 8 เดือน

การกำหนดระยะเวลาห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารดังกล่าวข้างต้นจะมีผลนับตั้งแต่วันที่ผู้กระทำความผิดลงนามในบันทึกการยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งที่ ค.ม.พ. กำหนด หากผู้กระทำความผิดทั้ง 2 รายไม่ยินยอม ก.ล.ต. จะมีหนังสือขอให้พนักงานอัยการดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลแพ่งเพื่อกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าที่ ค.ม.พ. กำหนดจนถึงอัตราสูงสุดที่กฎหมายบัญญัติ

ทั้งนี้ เงินค่าปรับทางแพ่งและเงินค่าชดใช้คืนผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระทำความผิด เป็นรายได้แผ่นดินที่นำส่งกระทรวงการคลัง

shutterstock 1060240748 e1611655966896

เปิดธุรกิจ SVI

บริษัท เอส วี ไอ จำกัด (มหาชน) หรือ SVI ดำเนินธุรกิจให้บริการแบบครบวงจรในการผลิตสินค้าประเภทวงจรไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป (Electronic Manufacturing Services – EMS) ตามใบสั่งซื้อของลูกค้าที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และลูกค้าที่เป็นผู้รับจ้างออกแบบผลิตภัณฑ์อิเลคทรอนิกส์ (Design House)

SVI ได้จัดแบ่งผลิตภัณฑ์หรือบริการตามประเภทของสินค้า 6 ประเภทดังนี้

  • ระบบควบคุมอุตสาหกรรม
  • สื่อสารโทรคมนาคม
  • ระบบสำนักงาน
  • โสตวีดีทัศน์ที่ใช้ในห้องบันทึกเสียงและระบบห้องประชุมสัมมนา
  • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
  • อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์

ปัจจุบัน SVI มีโรงงานทั้งหมด 3 โรง คือ สำนักงานใหญ่และโรงงานแห่งที่ 1 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี, โรงงานแห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางกระดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี และโรงงานแห่งที่ 3 ประเทศจีน

อ่านข่าวเพิ่มเติม