PR News

‘รวีวรรณ’ รับรางวัล ‘สตรีไทยดีเด่น’ สาขา ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม

วันที่ 1 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานเป็น “วันสตรีไทย” ไว้ตั้งแต่ปี 2546 เพื่อให้ผู้หญิงไทย มีโอกาสแสดงถึงความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาประเทศ ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคม และเทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศที่เจริญแล้ว พร้อมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติของสตรีไทยให้เป็นที่ประจักษ์

ปัจจุบัน สตรีมีบทบาทมากขึ้น มีความสามารถทัดเทียมผู้ชาย เป็นที่ยอมรับจากสังคม หน่วยงานราชการ และภาคเอกชนเริ่มมีสตรีเข้าไปเป็น หัวหน้างานมากขึ้น รวมถึงการเข้าไปมีบทบาทในการบริหารประเทศชาติ มีความรู้ความสามารถครบถ้วนทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านการบริหาร การจัดการ การเป็นแม่ที่ดีของลูก เป็นภรรยาที่ดีของสามี และเป็นแม่ศรีเรือนที่ดี ทั้งยังงก้าวทันกับยุคสมัยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคม

สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์  จัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย” พร้อมมอบรางวัลสตรีไทยดีเด่น สาขาต่าง ๆ โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับรางวัล ในสาขา ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม

9V6A7343

9V6A7335

0EA3A92C E520 45A8 BB25 1FC87539E272

อ่านข่าวเพิ่มเติม