PR News

‘Dow’ คว้ารางวัล ‘องค์กรดีเด่น’ ด้าน ‘ส่งเสริมสุขภาพ-อนามัยสิ่งแวดล้อม’

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) รับมอบโล่องค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

นางภรณี กองอมรภิญโญ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ DOW รับมอบโล่องค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม (Princess Health Award 2022) จาก นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

Dow

รางวัลดังกล่าว สำหรับเชิดชูเกียรติบุคคล และองค์กรที่ดำเนินงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถ สร้างสรรค์ และพัฒนาความก้าวหน้าของการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม

Dow เป็นบริษัทด้านวัสดุศาสตร์ที่มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย มุ่งเน้นพัฒนาเด็กและเยาวชนในทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และเติบโตเป็นพลเมืองคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและประเทศ

พร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน โดยได้ดำเนินโครงการที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการ “ดาว-อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความสำเร็จ เพื่อระยองผาสุก” ที่มุ่งพัฒนาสมองส่วน Executive Functions (EF)

ปลูกฝังเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้เป็นพลเมืองคุณภาพ และลดปัญหาสังคม โดยผนึกกำลังกับหน่วยงานภาครัฐและประชาสังคม ส่งเสริมการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้าให้กับเด็กและผู้ปกครอง ฯลฯ

รวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านบุคลากร ผลิตภัณฑ์ ถุงยังชีพ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น แก่ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและส่งเสริมภารกิจด้านสาธารณสุขในพื้นที่ ภายใต้โครงการ “ดาว ห่วงใย ช่วยไทยต้านโควิด” นับตั้งแต่ในช่วงก่อน และระหว่างสถานการณ์โควิด-19

Dow

อ่านข่าวเพิ่มเติม