PR News

‘ซีพี ออลล์’ จัดประชุม ‘ผู้ถือหุ้นสามัญ’ ปี 65

นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ และ นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565

พร้อมดำเนินธุรกิจภายใต้ปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน” และกรอบการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Good Governance : ESG) เพื่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติ อย่างยั่งยืน

การจัดประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดจาก ห้องกมลรำลึก อาคารธาราสาทร เมื่อเร็ว ๆ นี้

Pic. ประชุมผุ้ถือหุ้นปี 65

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo