PR News

‘เมืองไทยประกันชีวิต’ มอบกรมธรรม์ ‘ประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองวงเงินกู้’ สหกรณ์ฯ กฟภ.


“เมืองไทยประกันชีวิต” มอบกรมธรรม์ “โครงการประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองวงเงินกู้” ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

นางชินเสณี อุ่นจิตติ ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด รับมอบกรมธรรม์โครงการประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองวงเงินกู้ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด จากนายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เพื่อเป็นหลักประกันแก่สมาชิกที่กู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ประจำปี 2564-2567 คุ้มครองการเสียชีวิต อุบัติเหตุ และทุพพลภาพ ที่สำนักงานใหญ่ เมืองไทยประกันชีวิต

S 115843135

อ่านข่าวเพิ่มเติม