ดูหนังออนไลน์
PR News

‘GC’ รับรางวัลหุ้นยั่งยืน THSI ปีที่ 7 ต่อเนื่อง


‘GC’ รับรางวัลหุ้นยั่งยืน THSI ปีที่ 7 ติดต่อกัน สะท้อนถึงการดำเนินงานด้าน ESG ที่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินด้านความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า บริษัทได้รับการจัดอันดับอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 (ปี 2558-2564) (Thailand Sustainability Investment 2021: THSI) กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม

การได้รับการจัดอันดับดังกล่าว สะท้อนถึงการดำเนินงานด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) ที่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินด้านความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยมีการขยายผลสร้างประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายใน และภายนอกในวงกว้าง ประกอบด้วย

S 2097331

ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) GC เล็งเห็นปัญหาจากภาวะโลกร้อนที่มีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมของโลกเป็นสำคัญ ได้ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ 20% ภายในปี 2573 เพื่อเดินหน้าสู่เส้นทางที่จะไปถึง Net Zero ในปี 2593 ตามข้อตกลงสนธิสัญญาปารีส

ด้านสังคม (Social) ในวิกฤติโควิด 19 GC ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพนักงานเป็นอันดับแรก เมื่อภายในเข้มแข็งแล้ว เร่งช่วยเหลือสังคม ทั้งในระดับ ชุมชน จังหวัด และประเทศ ด้วยผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในการผลิตอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือสังคมโดยเร่งด่วน เช่น โครงการล้านความห่วงใย เพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคน และ โครงการ Greater Care by GC

ด้านบรรษัทภิบาล (Governance) GC จะไม่สามารถเป็นองค์กรยั่งยืนได้เลย หากการปฏิบัติงานด้านบรรษัทภิบาลไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ซึ่ง GC เป็นองค์กรแรก ๆ ที่ขานรับการทำรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report ที่ได้ Integrate รายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้แก่สาธารณชนได้รับรู้ และได้รับเกียรติให้เป็นผู้แบ่งปันประสบการณ์แก่บริษัทจดทะเบียนไทยรายอื่น ๆ เพื่อร่วมพัฒนาการจัดทำรายงานประจำปีไปในรูปแบบเดียวกัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม