PR News

ปตท. รับรางวัลระดับสากล ‘Corporate Nation-Building Award’


ปตท. รับรางวัลระดับสากล “Corporate Nation-Building Award” จากความทุ่มเทเพื่อพัฒนาการศึกษาและสิ่งแวดล้อมไทย

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติการสร้างชาติระดับองค์กร (ภาคเอกชน) “Corporate Nation-Building Award (Private)” จากสถาบันการสร้างชาติระหว่างประเทศ (Nation-Building Institute International) ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีส่วนช่วยเหลือสังคมในประเทศทางด้านการศึกษา การดูแลสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงการยอมรับในความมุ่งมั่นทุ่มเทของ ปตท. ที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านพลังงานและยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ พร้อมมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

thumbnail PhotoRelease ปตท. รับรางวัลระดับสากล Corporate Nation Building Award ... e1632113751538

ทั้งนี้ ปตท. ได้รางวัลเชิดชูเกียรติการสร้างชาติระดับองค์กร (ภาคเอกชน) ในฐานะที่มีส่วนร่วมดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาบุคลากรของประเทศทุกกลุ่มมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การก่อตั้งโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS) และสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) เพื่อส่งเสริมนักวิจัยในการร่วมพัฒนาประเทศในระยะยาวและส่งเสริมการวิจัยทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับสังคมไทย การส่งเสริมให้ความรู้เกษตรกรเกี่ยวกับพลังงานสะอาด การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มโอกาสการจ้างงานให้กับผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศและการจัดตั้งสถาบันลูกโลกสีเขียว (Green Global Institute) เป็นต้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight