ดูหนังออนไลน์
PR News

บอร์ดธพว.ตั้ง ‘วิมลรัตน์ ปิยสถาพรพงศ์ ‘ รองกรรมการผู้จัดการ คนใหม่

คณะกรรมการ ธพว. แต่งตั้ง “วิมลรัตน์ ปิยสถาพรพงศ์” เป็น “รองกรรมการผู้จัดการ” มีผลตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค.นี้  

คณะกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 แต่งตั้ง “นางวิมลรัตน์ ปิยสถาพรพงศ์” เป็น “รองกรรมการผู้จัดการ” ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย รับผิดชอบกลุ่มงานความเสี่ยง กลยุทธ์ และการเงิน เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยผ่านความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว มีผลตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ นางวิมลรัตน์ ปิยสถาพรพงศ์ จบการศึกษา ปริญญาโท สาขาบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีประสบการณ์ปฏิบัติงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย มาเป็นเวลากว่า 27 ปี รับผิดชอบงานด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สิน

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight