PR News

‘กรมทรัพยากรน้ำ’ เดินหน้าติดเครื่องสูบน้ำ แก้ภัยแล้งทั่วประเทศ

กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง และประชาชน ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง สูบน้ำจากสระกรมพัฒนาที่ดิน เติมแหล่งน้ำระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคจากภัยแล้งในเขตพื้นที่บ้านหินกอง หมู่ที่ 11 ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จำนวน 104 หลังคาเรือน 369 คน โดยจะดำเนินการสูบน้ำ จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2563

พร้อมกันนี้ได้แจกโปสเตอร์สติ๊กเกอร์และกระดุมประหยัดน้ำรณรงค์ ให้ประชาชนร่วมใจกันประหยัดน้ำเพื่อผ่านพ้นวิกฤติภัยแล้งในปีงบประมาณ 2563

S 125485060

ขณะที่เขตเทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานคร ได้เข้าบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่  ด้วยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง สูบทอยน้ำจากสระเก็บน้ำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองหาดของกรมทรัพยากรน้ำ ไปยังอ่างเก็บน้ำเฉลิมพระเกียรติบรมราชชนนี  ซึ่งเป็นสระเก็บน้ำดิบสำหรับผลิตประปาของสถานีผลิต-จ่ายน้ำลูกข่ายคลองหาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลคลองหาดที่ใช้น้ำจากจุดนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการเร่งให้ความช่วยเหลือด้านน้ำอุปโภคบริโภค ให้ประชาชนได้ผ่านพ้นวิกฤติแล้งนี้ ได้รับประโยชน์จากน้ำอุปโภคบริโภค จำนวน 13 หมู่บ้าน 830 ครัวเรือน ประชากร 2,490 คน

S 125485066

ส่วนจังหวัดสระบุรี สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 กรมทรัพยากรน้ำ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด ๑๒ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 เครื่อง ณ บ้านหนองยาวใต้ หมู่ 2 ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โดยสูบน้ำจากสระน้ำสาธารณะไปเติมยังสระน้ำวัดหนองยาวใต้ เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคภายในวัดหนองยาวใต้จากภัยแล้งในเขตพื้นที่บ้านหนองยาวใต้ ประชาชนได้รับประโยชน์ 50  ครัวเรือน ปริมาณการสูบน้ำรวม 58,320 ลบ.ม.