PR News

‘IRPC’ รับรางวัลความยั่งยืนยอดเยี่ยม ติดกลุ่ม ‘รายชื่อหุ้นยั่งยืน’

นายนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC รับรางวัลในกลุ่ม Sustainability Excellence ประเภทรางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor) จาก ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะที่ IRPC เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัล “บริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม (Best Sustainability Awards)” ติดต่อกันตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ซึ่งบริษัทฯ ต้องมีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลประกอบการทางการเงิน ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงสามารถนำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ บรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ไปใช้เป็นกลไกในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

SET Awards 1

นอกจากนี้ IRPC ยังได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เป็นหนึ่งใน “รายชื่อหุ้นยั่งยืน” ปี 2562 (Thailand Sustainability Investment : THSI) โดยบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืน จะเป็นบริษัทฯ ที่มีผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ (รวมบรรษัทภิบาล) สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนยืนสากล Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ในปีที่มีการประเมิน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ลงทุนใช้ในการตัดสินใจลงทุนตามแนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Investment)

SET Awards