PR News

‘ซีพีเอฟ-บริษัทในเครือ’ รับรางวัลระดับดีเยี่ยม ‘องค์กรสนับสนุนคนพิการดีเด่น’ งานวันคนพิการสากล 65

นายกรัฐมนตรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรสนับสนุนคนพิการดีเด่น ระดับดีเยี่ยม ให้แก่ “ซีพีเอฟ” และบริษัทในเครือ เพื่อเชิดชูเกียรติองค์กรธุรกิจ ที่ร่วมสนับสนุนกลุ่มผู้เปราะบางและผู้พิการให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ในงานวันคนพิการสากล ปี 2565 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรสนับสนุนคนพิการดีเด่น ระดับดีเยี่ยม จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ และบริษัทในเครือ เพื่อเชิดชูเกียรติองค์กรธุรกิจ ที่ร่วมสนับสนุนกลุ่มผู้เปราะบาง และผู้พิการให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ในงานวันคนพิการสากล ปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล: พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม”

ซีพีเอฟ

โดยมี นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ นำคณะผู้บริหารบริษัทในเครือรับโล่รางวัลณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

นางสาวพิมลรัตน์ กล่าวว่า ซีพีเอฟภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับการยกย่องเป็นองค์กรธุรกิจที่สนับสนุนคนพิการจาก พม. โดยก่อนหน้านี้ บริษัทได้รับรางวัล “องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ” ดีเด่น ประจำปี 2565 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาแล้ว

ทั้ง 2 รางวัลที่ได้รับ ตอกย้ำการเป็นองค์กรที่ยึดหลักสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจ ให้ความสำคัญกับความหลากหลาย และยอมรับความแตกต่างอย่างเท่าเทียม มุ่งเน้นการปกป้องพนักงานในทุกคน ทุกระดับ โดยไม่เลือกปฏิบัติ พร้อมสร้างโอกาส และความเสมอภาคให้คนกลุ่มเปราะบาง ภายใต้เป้าหมายความยั่งยืน “CPF 2030 Sustainability in Action” ผ่านการดำเนินโครงการจัดจ้างคนพิการ ตั้งแต่ปี 2560 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ช่วยให้คนพิการมีหลักประกันมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น

ซีพีเอฟ

“บริษัทร่วมมือกับหน่วยงานหลายภาคส่วน ริเริ่มแนวทางต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดการจ้างงานที่สร้างประโยชน์กับคนพิการโดยตรง รวมทั้งคนพิการที่อยู่ในชุมชนห่างไกลจากสถานประกอบการของซีพีเอฟ ส่งเสริมให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิต่างๆ อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม ช่วยให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับสังคมต่อไป”

ปัจจุบัน ซีพีเอฟจัดจ้างคนพิการ 681 คน ซึ่งจำนวนสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยแบ่งเป็นการจัดจ้างคนพิการเป็น 3 รูปแบบตามความเหมาะสม ได้แก่ รูปแบบแรก จัดจ้างคนพิการทำงานในสถานประกอบการของบริษัทรวม 167 คน โดยมอบหมายให้ทำงานในส่วนสำนักงาน

CPF 12022022 2 3

สำหรับรูปแบบที่ 2 เป็นการจ้างงานคนพิการเพื่อทำงานให้ชุมชนที่คนพิการอาศัยอยู่ หรือองค์กรสาธารณประโยชน์ รวม 513 คน เช่น จัดจ้างคนพิการช่วยงานโครงการ “เลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” ในโรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการที่ซีพีเอฟให้การสนับสนุน ในการสร้างความมั่นคงอาหาร และโภชนาการในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องมา 35 ปี เป็นผู้ช่วยครูในโรงเรียน วัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล

รูปแบบที่ 3 เป็นการให้สัมปทานพื้นที่ให้คนพิการขายของในโรงงาน จำนวน 1 คน ทั้งบริษัทยังได้สนับสนุนจัดจ้างนักกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลทีมชาติไทย 17 คน อีกด้วย

บริษัทที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ระดับดีเยี่ยม

 • บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด
 • บริษัท ซี.พี. เมจิ จำกัด
 • บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดชิ่ง จำกัด
 • บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด
 • บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จำกัด

2022.12.2 ๒๒๑๒๐๒ 18

บริษัทที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น

 • ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด
 • บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด
 • บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ท ฟู้ด จำกัด
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ จำกัด
 • บริษัท ดัคกาลบี้ กรุ๊ป จำกัด

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo