Social

ด่วน! ศาลไม่รับคุ้มครอง ส่งผลนักเรียน ม.6 ต้องสอบ TCAS ตามปฏิทินเดิม


ด่วน! ศาล ไม่รับคุ้มครองคำขอเลื่อน TCAS เหตุข้อมูลไม่ชัดเรื่องผิดกฎหมาย – กระทบคนจำนวนมาก ส่งผลนักเรียน ม.6 ต้องสอบตามปฏิทินเดิม

วันนี้ (19 มี.ค.) ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งยกคำขอกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาของ นางสาวพรปวีณ์ พรทิพพิสุทธิ์ กับพวกรวม 6 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) ร.ร.พระมารดานิจจานุเคราะห์ และกลุ่มนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 รวม 6 คน ที่ยื่นฟ้อง กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่ประชุมใหญ่อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. และกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ต่อศาลปกครองกลาง

และขอให้ศาลสั่งเลื่อนการสอบคัดเลือกกลางกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจำปี2564 จากกำหนดการเดิม ในวันที่ 27 และ 29 มีนาคม 2564 ออกไปก่อน 1- 2 สัปดาห์ หลังจากที่มีการสอบปลายภาคของนักเรียน ม.6 เสร็จสิ้นแล้ว

ศาลปกครอง TCAS

โดย ศาล ให้เหตุผลว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่าการสอบ TCAS มีการกำหนดไว้ 2 ประเภท ประเภทที่ 1 การสอบทักษะและทัศนคติและความถนัดได้แก่การสอบ GAT/ PAT ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนในห้องเรียนโดยตรง ประเภทที่ 2 เป็นวิชาประเภทเนื้อหาได้แก่วิชา O – NET และวิชาสามัญซึ่งประเทศที่ 2 นี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสอบหลังจากเรียนในห้องเรียนครบหลักสูตรแล้ว ข้อเท็จจริงจึงยังไม่อาจพิจารณาได้ว่าการกำหนดปฏิทินการสอบตามคู่มือ TCAS ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งจะต้องมีการแสวงหาข้อเท็จจริงต่อไป

อย่างไรก็ตาม เมื่อโรงเรียนที่นางสาวพรปวีณ์ กับพวก ศึกษาอยู่ได้มีการจัดสอบปลายภาคเสร็จสิ้นก่อนมีการสอบ GAT/ PAT กรณีจึงรับฟังได้ว่า ในส่วน นางสาวพรปวีณ์ กับพวก อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ต้องเรียนในห้องเรียน จนครบหลักสูตรตามหลักการสำคัญของการสอบ TCAS ตามคู่มือระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้ารับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปี 2564 ในชั้นนี้จึงยังรับฟังไม่ได้ว่าการกำหนดปฏิทินการสอบ TCAS ในส่วนที่เกี่ยวกับ นางสาวพรปวีณ์ กับพวก น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับปัญหาว่า หากศาลมีคำสั่งทุเลาจะเป็นปัญหาและอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐหรือแก่บริการสาธารณะหรือไม่ เห็นว่าเมื่อมีผู้สมัครสอบรายวิชา GAT/ PAT จำนวน 257,274 คน รายวิชาสามัญจำนวน 175,003 คน และรายวิชาสอบ O- NET จำนวน 387,139 คนมีจังหวัดสนามสอบ 77 จังหวัดหน่วยสนามสอบสูงสุด 397 หน่วยและมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสอบอีกไม่น้อยกว่า 20,000 คน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเช่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องเตรียมตัว ต้องเดินทางต้องหาที่พัก

หากมีการเลื่อนสอบย่อมจะส่งผลกระทบต่อผู้จัดการสอบ ผู้เข้าสอบ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนมาก นอกจากนี้ได้มีการจัดส่งข้อสอบไปยังศูนย์สอบต่าง ๆ ทั่วประเทศแล้ว ประกอบกับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมระบบ TCAS มีจำนวน 80 สถาบันจาก 156 มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้เข้าร่วมระบบ TCAS ก็ได้มีการกำหนดการคัดเลือกต่อจากการคัดเลือกของ TCAS ซึ่งจะได้รับผลกระทบตามไปด้วย

รวมทั้งการแจ้งเลื่อนการสอบอย่างกระชั้นชิดก็ไม่อาจดำเนินการแจ้งได้อย่างทั่วถึง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่จำกัด เพราะผู้เกี่ยวข้องมีจำนวนมาก อันเป็นปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นแก่การบริหารงานของรัฐและแก่การบริการสาธารณะ

S 78774287

ดังนั้น เมื่อคำขอของนางสาวพรปวีณ์กับพวก ไม่เข้าเงื่อนไขที่ศาลจะมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองในประการดังกล่าว จึงไม่มีเหตุสมควรที่ศาลจะมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคู่มือระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปีการศึกษ 2564 จึงมีคำสั่งยกคำขอกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา

สรุปง่าย ๆ คือ นักเรียน ม.6 ต้องสอบ TCAS ตามกำหนดเหมือนเดิม โดยศาลปกครองไม่คุ้มครองคำขอให้เลื่อนสอบ เนื่องจากข้อเท็จจริงยังไม่ชัดว่า ปฏิทินสอบ TCAS ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซ้ำหากเลื่อนกระทบคนจำนวนมาก เหตุกระชั้นชิดเกินไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม